Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 313/2013 av 4. april 2013 som endrer forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva angår konsernregnskaper, felles ordninger og opplysninger om kapitalandeler i andre virksomheter: overgangsretningslinjer (endringer til IFRS 10, 11 og 12)

Commission Regulation (EU) No 313/2013 of 4 April 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interest in Other Entities: Transition Guidance (Amendments to International Financial Reporting Standards 10, 11, and 12)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.1.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

EØS-notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 ("IFRS-forordningen") skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 313/2013 vedtar endringer i IFRS 10 Konsernregnskap, IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger og IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak.

Formålet med endringen av IFRSene er å klargjøre International Accounting Standards Boards (IASB) hensikt med overgangsreglene i IFRS 10, 11 og 12. Det er også innført enkelte ytterligere lettelser, bl.a. når det gjelder krav til sammenligningstall ved overgangen.

Vurdering
Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

En innlemmes av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om internasjonale regnskapsstandarder.

Status
Kommisjonsforordning 313/2013 ble vedtatt i EU 4. april 2013. Foretakene skal anvende endringene senest fra den dato som innleder deres første regnskapsår etter 1. januar 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.04.2013
Anvendelsesdato i EU
08.04.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 376-383
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2013
Anvendes fra i Norge
20.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0313
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro