Internasjonale regnskapsstandarder - IAS 1

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1274/2008 av 17. desember 2008 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående IAS 1

Commission Regulation (EC) No 1274/2008 of 17 December 2008 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Accounting Standard (IAS) 1

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, som eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) Den 6. september 2007 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) en ajourført version af IAS 1 Præsentation af årsregnskaber (i det følgende benævnt »den ajourførte IAS 1«). Den ajourførte IAS 1 medfører ændringer af nogle af kravene til præsentationen af årsregnskaber og indeholder krav om visse supplerende oplysninger i bestemte tilfælde. Den medfører også ændring af andre regnskabsstandarder. Den ajourførte IAS 1 erstatter IAS 1 Præsentation af årsregnskaber (ajourført 2003) som ændret i 2005.

(3) Høringen af Den Tekniske Ekspertgruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at den ajourførte IAS 1 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I henhold til Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), har undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder vurderet EFRAG's udtalelse om godkendelse og har rådgivet Europa-Kommissionen om, at den er afbalanceret og objektiv.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2008
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 1766-1807
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2009
Anvendes fra i Norge
26.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1274
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro