Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 15

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 636/2009 av 22. juli 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr.15 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

Commission Regulation (EC) No 636/2009 of 22 July 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Interpretations Committee’s (IFRIC) Interpretation 15

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets bakgrunnsnotat, november 2009)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EF) nr. 636/2009 ble vedtatt i EU den 22. juli 2009, og trådte i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Den europeiske unions tidende. Foretakene skal anvende endringene i standardene for regnskapsår som begynner etter 31. desember 2009.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS-forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) blir gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 636/2009 endrer forordning 1126/2008 ved å vedta IFRIC 15 ”avtaler om bygging av fast eiendom”. IFRIC 15 er en tolkning som presiserer og gir veiledning om når driftsinntekter fra bygging av fast eiendom bør innregnes i regnskapet, særlig med hensyn til om en anleggskontrakt faller inn under virkeområdet for IAS 11 ”anleggskontrakter” eller IAS 18 ”driftsinntekter”.

Merknader
Ved innlemmelse i EØS-avtalen vil forordningen medføre behov for endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (forskrift av 17. desember 2004 nr. 1852) § 2.

Hovedhensynet bak IFRS-forordningen er å sikre at børsnoterte foretak rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet. Endringene antas ikke å medføre særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 698-702
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2009
Anvendes fra i Norge
28.10.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0636
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro