Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 634/2014 av 13. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtak av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 hva gjelder fortolkningsbidrag 21 fra International Financial Reporting Interpretations Committee

Commission Regulation (EU) No 634/2014 of 13 June 2014 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 21 of the International Financial Reporting Interpretations Committee

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.12.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2014)

EØS-notatet gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS-utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4. Forordningen er gjennomført i norsk rett, jf. regnskapsloven § 3-9.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU-retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 634/2014 vedtar IFRIC 21 – Avgifter.

IFRIC 21 omhandler regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift dersom denne forpliktelsen er innenfor virkeområdet for IAS 37. Den omhandler også regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift når tidspunktet og beløpet er fastsatt.

Forordningen må fastsettes som forskrift, jf. regnskapsloven § 3-9 annet ledd.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Hovedhensynet bak IFRS forordningen er å sikre at foretak notert på regulert marked rapporterer etter gode og sammenlignbare standarder, slik at de europeiske kapitalmarkedene kan fungere hensiktsmessig. Hensikten med endringene omtalt i notatet er å endre det internasjonale regnskapsregelverket i tråd med dette formålet.

Status
Kommisjonsforordning 634/2014 ble vedtatt i EU 13. juni 2014, og trer i kraft den tredje dag etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende IFRIC 21 fra første dag i første regnskapsår som begynner etter 17. juni 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2014
Anvendelsesdato i EU
04.07.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.12.2014
Anvendes fra i Norge
18.12.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0634
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro