Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/519 av 28. mars 2018 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 22 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

Commission Regulation (EU) 2018/519 of 28 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards Interpretation 22 of the International Financial Reporting Interpretations Committee

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder. Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 519/2018 vedtar IFRIC 22 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration". Formålet med tolkningen er å klargjøre den regnskapsmessige behandlingen av transaksjoner i utenlandsk valuta som helt eller delvis betales forskuddsvis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 519/2018 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Beslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 519/2018 ble vedtatt i EU 28. mars 2018, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende endringene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.03.2018
Anvendelsesdato i EU
23.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.09.2018
Anvendes fra i Norge
26.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0519
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro