Internasjonale regnskapsstandarder: IFRS 1 og IAS 27

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 69/2009 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 og international regnskapsstandard (IAS) 27

Commission Regulation (EC) No 69/2009 of 23 January 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards amendments to International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 and International Accounting Standard (IAS) 27

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.7.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 blev der vedtaget visse internationale standarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008.

(2) I maj 2008 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) ændringer til IFRS 1 Førstegangsanvendelse af International Financial Reporting Standards og IAS 27 Koncernregnskaber og særskilte regnskaber »Cost of an Investment in a Subsidiary, Jointly Controlled Entity or Associate«. Ved ændringen til IFRS 1 tillades det en førstegangsbruger i sit særskilte regnskab enten at anvende som skønnede omkostninger ved en investering i en dattervirksomhed, en fælles kontrolleret virksomhed eller en associeret virksomhed dagsværdien på datoen for virksomhedens overgang til IFRS eller investeringens tidligere regnskabsmæssige GAAP-værdi på denne dato. Definitionen af »omkostningsmetode« udgår af IAS 27, og en investor skal som følge heraf registrere alt udbytte, der modtages fra en dattervirksomhed, en fælles kontrolleret virksomhed eller en associeret virksomhed, som indtægt i sine særskilte regnskaber, også selv om udbyttet betales ud af føranskaffelsesreserver. Ændringerne til IAS 27 præciserer også, hvordan omkostningen ved en investering fastsættes i henhold til IAS 27, når en modervirksomhed reorganiserer driftsstrukturen i sin koncern ved at oprette en ny virksomhed som sin modervirksomhed, og denne nye modervirksomhed opnår kontrollen med den oprindelige modervirksomhed ved at udstede egenkapitalinstrumenter i bytte for eksisterende egenkapitalinstrumenter i den oprindelige modervirksomhed.

(3) Høringen af Den Tekniske Gruppe (TEG) under European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bekræfter, at ændringerne til IAS 1 og IFRS 27 opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002. I overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 2006/505/EF af 14. juli 2006 om oprettelse af en undersøgelsesgruppe for rådgivning om regnskabsstandarder, som skal rådgive Kommissionen om objektiviteten og neutraliteten af udtalelser fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), behandlede undersøgelsesgruppen for rådgivning om regnskabsstandarder EFRAG's udtalelse om godkendelse og rådgav Kommissionen om, at den er afbalanceret og objektiv.

(4) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Regnskabskontroludvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.01.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 1822-1827
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.06.2009
Anvendes fra i Norge
26.06.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0069
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro