Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/1905 av 22. september 2016 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i overensstemmelse med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 angående International Financial Reporting Standard (IFRS) 15

Commission Regulation (EU) 2016/1905 of 22 September 2016 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 15

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.11.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.11.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i gjeldende EU-regulering av internasjonale regnskapsstandarder.

Etter forordning nr. 1606/2002 (”IFRS forordningen”) skal EØS utstedere hvis omsettelige verdipapirer er notert på et regulert marked, utarbeide sine konsernregnskap i overensstemmelse med internasjonale regnskapsstandarder, jf. art. 4.

De enkelte regnskapsstandardene (og tilhørende tolkninger) er gjort til del av EU retten gjennom forordning nr. 1126/2008. Nye standarder og tolkninger har blitt vedtatt ved bruk av en rekke endringsforordninger. Kommisjonsforordning 1905/2016 vedtar IFRS 15 " Revenue from Contracts with Customers". Formålet med den nye standarden er å forbedre prinsippene et foretak skal anvende ved rapportering til brukerne av regnskapet om art, beløp, tidspunkt og usikkerhet av inntekter og kontantstrømmer fra kontrakter med kunder.

Vedtakelsen innebærer at en rekke bestemmelser må endres for å sikre sammenheng i regnskapsstandardene. Den innebærer også opphevelse av IAS 11 og 19, IFRIC 13, 15 og 18 samt SIC 31.

Merknader

Rettslige konsekvenser
IFRS forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17.12.2004 nr. 1852 om internasjonale regnskapsstandarder (IFRS-forskriften), jf. regnskapsloven § 3-9.

Nye EØS-regler som svarer til forordning nr. 1905/2016 må gjennomføres i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas å ikke medføre økonomiske konsekvenser for private eller det offentlige.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning 1905/2016 ble vedtatt i EU 22. september 2016, og trer i kraft tjue dager etter kunngjøringen i Official journal. Foretakene skal anvende bestemmelsene fra første dag i det regnskapsår som begynner på eller etter 1. januar 2018.

Saken ble behandlet i EØS-komiteens møte 22. september 2017. (Saken krever ikke 103-forbehold.)

Rettsakten ble innlemmet i norsk rett ved endring av IFRS-forskriften 1. november 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.09.2016
Anvendelsesdato i EU
18.11.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 703-757
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.08.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2017
Anvendes fra i Norge
01.11.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1905
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro