Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring

Tittel

Kommisjonsvedtak 2006/920/EF av 11. august 2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "Drift og trafikkstyring" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

Commission Decision 2006/920 of 11 August 2006 concerning the technical specification of interoperability relating to the subsystem ‘Traffic Operation and Management’ of the trans-European conventional rail system

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - april 2008

Sammendrag av innhold
Interoperabilitetsdirektivet 2001/16/EF, som er implementert i norsk rett i forskrift nr. 411 av 10. april 2006 - samtrafikkforskriften, gir Kommisjonen hjemmel til å fastsette tekniske og operative spesifikasjoner og regler for interoperabilitet/­samtrafikkevne på det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet.

Kommisjonsvedtak 2006/920/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet «drift og trafikkstyring» i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanenettet (heretter dels omtalt som TSI-en). Kommisjonsvedtaket ble vedtatt av Kommisjonen og notifisert til EU-landene 14. august 2006, og publisert i Official Journal 18. desember 2006. Vedtaket trådte i kraft 6 mnd. etter notifisering til EU-landene (dvs. 14. februar 2007).

Bakgrunn og formål:
Tradisjonelt har jernbaneforvaltningene i de enkelte landene i Europa utviklet egne regelverk for drift og trafikkstyring på jernbanenettet, bl.a. trafikkregler. Dette innebærer en operasjonell hindring for effektiv samtrafikk mellom de europeiske landene. Manglende internasjonal harmonisering har også gitt høyere investerings- og driftskostnader for bl.a. signalsystemene. For å legge til rette for en mer effektiv trafikkflyt over landegrensene er det avgjørende å harmonisere de operative regler for trafikkstyring og jernbanedrift i Europa. Kommisjonsvedtaket spesifiserer et nytt felleseuropeisk grunnlag for «drift og trafikkstyring», herunder operative regler for ERTMS/ETCS. ERTMS/ETCS er det nye felleseuropeiske systemet for trafikkstyring, togkontroll og signalering.

Kommisjonsvedtaket består av preambelen og 7 artikler som regulerer gjennomføringen av TSI-en. Selve TSI-en er gitt som et vedlegg til kommisjonsvedtaket.

I henhold til art. 2 i kommisjonsvedtaket skal medlemslandene innen 6 mnd. etter notifisering oversende Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over eksisterende tekniske regler som skal benyttes når det gis tillatelse til ibruktaking av de delsystemer som er omfattet av TSI-en. De enkelte medlemslandene skal tilsvarende gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifisering ved bruk av ovennevnte regler (nasjonale regler). Medlemslandene skal opplyse om hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering.

Art. 3 i kommisjonsvedtaket fastsetter at medlemslandene innen 6 mnd. etter at TSI trådte i kraft skal oversende alle nasjonale, bilaterale og multilaterale avtaler med tilsvarende virkeområde som TSI-en, og som gir lokal eller regional samtrafikkevne. Det kan være avtaler mellom medlemsstater, tredjeland, infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak.
Medlemslandene skal iht. art. 4 i kommisjonsvedtaket utarbeide en nasjonal implementeringsplan for TSI-en iht. kriteriene i kap. 7 i TSI-en (vedlegget til kommisjonsvedtaket). Implementeringsplanen skal oversendes Kommisjonen og de øvrige medlemslandene senest ett år etter ikrafttredelse av TSI-en.

TSI - vedlegget:
Det geografiske og tekniske virkeområdet av, samt formålet med TSI-en fremgår av kapittel 1 i TSI-en.

Kapittel 2 inneholder sentrale definisjoner, og trekker grenser for hvilke typer personell det stilles helse- og kvalifikasjonskrav til. TSI-en gjelder i utgangspunktet kun for personell i grenseoverskridende trafikk. For personell som ikke kjører over grensen, skal kravene baseres på gjensidig anerkjennelse (av nasjonale regler) mellom medlemslandene.
Kapittel 3 gjengir de grunnleggende krav i interoperabilitetsdirektivet og gir henvisning til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSI-en.
Kapittel 4 inneholder detaljerte funksjonelle og tekniske krav til delsystemet og grensesnitt mot andre delsystemer. Spesifikasjonene omfatter personell, tog og togdrift.
Kapittel 5 regulerer hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt det må utarbeides europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske standarder (EN), som er nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystemet.
Kapittel 6 fastsetter hvilke prosedyrer som skal benyttes med samsvarsverifisering og vurdering av bruksegnethet.

Kapittel 7 angir rammer for implementeringen av TSI-en, herunder strategiske føringer. Det leg­ges opp til en trinnvis implementering. Det er flere områder hvor det ikke er fastsatt regler, «open points», bl.a. grensesnitt mot andre TSI-er som ikke er vedtatt, forhold til uavklarte punkter i denne og andre TSI-er. Implementeringen av enkelte bestemmelser vil være avhengig av når «open points» evt. lukkes. Dette innebærer at forskjellige bestemmelser skal implementeres til forskjellige tider, og til dels over en lengre tidsperiode.

Det er flere bilag til TSI-en som inneholder detaljerte krav på de områdene TSI-en regulerer, herunder trafikkregler for ERTMS, metode for sikkerhetsrelatert kommunikasjon, spesifikasjon av hvilken informasjon jernbaneforetakene skal ha adgang til i tilknytning til de strekninger de skal trafikkere, nærmere retningslinjer for evaluering, samsvarsvurdering og verifisering av delsystemet, minimumskrav til kvalifikasjoner for personell, krav til merking og identifisering av rullende materiell.

Merknader
Gjeldende norsk regelverk:
En rekke forskrifter inneholder bestemmelser som også reguleres av TSI-en. Følgende forskrifter er relevante:

• Samtrafikkforskriften, nr. 411 av 10. april 2006
• Sikkerhetsforskriften, nr. 1621 av 19. desember 2005
• Togframføringsforskriften, nr. 1335 av 4. desember 2001
• Signalforskriften, nr. 1336 av 4. desember 2001
• Helsekravforskriften, nr. 1678 av 18. desember 2002
• Opplæringsforskriften, nr. 1679 av 18. desember 2002
• Forskrift om krav til kompetanse og autorisasjon for førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, nr. 113 av 7. februar 2005

Togframføringsforskriften og signalforskriften er under revisjon. Ny forskrift om trafikkregler for jernbanen forventes å tre i kraft 1. januar 2009. I forbindelse med arbeidet med forskriftene er TSI-en vurdert og den nye forskriften om trafikkregler er i noen grad tilpasset TSI-en. Videre implementering av TSI-en i norsk rett vil skje iht. den implementeringsplanen som skal utarbeides iht. art. 4.

Andre relevante bestemmelser:
TSI-en vil ha direkte virkning mot Jernbaneverkets og jernbaneforetakenes interne regler og instrukser på de områdene som TSI-en regulerer.

Endringer i norsk regelverk:
TSI-en omfatter en rekke ulike temaer/områder. De enkelte kravene har ulikt nivå og detaljerings­grad, med ulike adressater, både medlemslandene, infrastrukturforvaltere og jernbaneforetak. Strukturen i TSI-en samsvarer ikke med den regelverksstrukturen som i dag benyttes i Norge. TSI-en regulerer flere områder enn det som i dag er forskriftsfestet, og den inneholder til dels mer detaljerte krav enn dagens norske regelverk. I forbindelse med implementeringen må det gjøres en gjennomgang av alle forskrifter som kan være berørt, og det må vurderes om det finnes motstrid mellom eksisterende norske regler og TSI-ens bestemmelser. De konkrete endringene i norsk regelverk vil bli gjort i takt med den implementeringsplanen som skal utarbeides iht. art. 4, jf. kap. 7 i TSI-en.

TSI-ens virkeområde er i utgangspunktet begrenset til TEN-nettet, men i praksis vil TSI-en bli implementert slik at den gjelder for hele det nasjonale jernbanenettet. Dette er mest praktisk slik at det blir ett enhetlig regelverk for hele det nasjonale jernbanenettet. I forbindelse med implementeringen bør det tilsvarende vurderes om det er hensiktsmessig at kravene til helse og kvalifikasjoner for personell i internasjonal jernbanetrafikk, også skal gjøres gjeldene for personell som ikke kjører i grenseoverskridende trafikk.

Sakkyndige instansers merknader
Omtalen er basert på innspill fra Statens jernbanetilsyn og Jernbaneverket.

Rettsakten er vurdert i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Utenriksdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.04.2006
Anvendelsesdato i EU
18.06.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 143-302
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.04.2008
Anvendes fra i Norge
25.04.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0920
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro