Interoperabilitet i europeisk jernbaneinfrastruktur

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for interoperabilitet for delsystemet »infrastruktur« i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

Commission Decision 2008/217/EC of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the ‘infrastructure’ sub-system of the trans-European high-speed rail system

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.12.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Kommisjonsbeslutning 2008/217/EF fastsetter felleseuropeiske regler for delsystemet infrastruktur i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystem (heretter omtalt som TSIen). Kommisjons­beslut­ningen ble vedtatt av Kommisjonen 20. desember 2007 og publisert i Official Journal 19. mars 2008. Kommisjonsbeslutningen gjelder bare for høyhastighetsbaner. Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 96/0048/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog. Kommisjonsbeslutning 2002/732/EF etablerte den første TSIen på området. Beslutningen ble implementert som forskrift i norsk rett 5. desember 2008 nr 1311 om gjennomføring av beslutning 2008/217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "infrastruktur" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog.

Bakgrunn og formål
Formålet med TSIen er å videreutvikle og definere et helhetlig sett av tiltak for på en effektiv måte å oppnå en optimalt infrastruktur på det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog. TSIen skal tillate fremføring av tog i samsvar med direktiv 96/48/EC (høyhastighetsjernbanenettet). Kommisjonsbeslutning 2008/217/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for delsystemet infrastruktur i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanesystem gjør endringer i kommisjonsbeslutning 2002/732/EF på bakgrunn av erfaringer fra implementeringen samt teknisk progresjon på området. TSIen inneholder harmoniserte krav.

Sammendrag av innhold
TSIen stiller krav til infrastruktur på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Kravene i TSIen gjelder ved bygging av ny infrastruktur, samt ved fornyelse og oppgradering av eksisterende infrastruktur. TSIen stiller som hovedregel ikke krav til at det skal benyttes en bestemt teknologi eller bestemte tekniske løsninger med unntak av i de tilfellene der dette er nødvendig for å fremme interoperabilitet. Kommisjonsbeslutningen består av preamblet og 9 artikler som regulerer gjennomføringen av TSIen. Selve TSIen er gitt som et anneks til kommisjonsbeslutningen.

Kommisjonsbeslutningen
Artikkel 1 slår fast at Kommisjonen vedtar TSI vedrørende delsystemet infrastruktur. I artikkel 2 redegjøres det for TSIens anvendelsesområde. I artikkel 3 omhandles «open points». Videre redegjøres det for at medlemslandene innen 6 måneder etter noti­fi­ser­ing skal oversende Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene en liste over eksisterende tekniske regler som skal benyttes når det gis tillatelse til ibruktaking av de delsystemer som er omfattet av TSIen. De enkelte medlemslandene skal tilsvarende gi opplysninger om hvilke prosedyrer som vil bli benyttet ved samsvarsvurdering og verifisering ved bruk av ovennevnte regler (nasjonale regler). Medlemslandene skal opplyse om hvilke organer som er utpekt til å gjennomføre prosedyrene for samsvarsvurdering og verifisering. Artikkel 4 omhandler proserdyrer i forhold til «specific cases». I artikkel 5 beskrives mulighetene for overgangsperioder og artikkel 6 omhandler forholdet til beslutning 2002/732/EF. Artikkel 7 redegjør for hvilke avtaler og hvilke prosedyrer som gjelder ved oversendelse av avtaler til Kommisjonen. Artikkel 8 viser til at kommisjonsbeslutningen gjelder fra 1. juli 2008. Artikkel 9 slår fast at kommisjonsbeslutningen gjelder for medlemsstatene.

TSIen - annekset
Det geografiske og tekniske virkeområdet av, samt innholdet i TSI-en fremgår av kapittel 1 i TSIen. Kapittel 2 inneholder sentrale definisjoner. Kapittel 3 gjengir de grunnleggende krav i interoperabilitetsdirektivet og gir henvisning til hvor de enkelte kravene er mer detaljert regulert i de senere kapitlene i TSIen. Kapittel 4 inneholder detaljerte funksjonelle og tekniske krav til delsystemet infrastruktur og grensesnitt mot andre delsystemer. Kapittel 5 regulerer hvilke samtrafikkomponenter og grensesnitt det må utarbeides europeiske spesifikasjoner for, herunder europeiske standarder (EN), som er nødvendig for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske høyhastighets- jernbanesystemet. Kapittel 6 fastsetter hvilke prosedyrer som skal benyttes med samsvarsverifisering og vurdering av bruksegnethet. Kapittel 7 angir rammer for implementeringen av TSIen, herunder strategiske føringer. TSIens krav gjelder på det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. Det legges opp til en stegvis suksessiv tilpasning. Av kapittel 7.3 fremgår «specific cases» for enkelte land. De særlige bestemmelsene gjelder enten på permanent basis eller på midlertidig basis. Det er flere bilag til TSIen som inneholder detaljerte krav på enkelte av de områdene TSIen regulerer.

Merknader

Gjeldende norsk regelverk
Direktiv 96/48/EF med endringer ved direktiv 2004/50/EF om samtrafikkevne i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog er implementert i forskrift 10. april 2006 nr. 410 om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (høyhastighetsforskriften). Beslutning 2002/732/EF er implementert ved forskrift 2003-03-17 nr 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog.

Endringer i norsk regelverk
TSIens virkeområde er begrenset til det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet.

Beslutningen vil bli implementert i norsk rett gjennom førskrift. Samtidig oppheves forskrift 2003-03-17 nr 342: Forskrift om gjennomføring av tekniske spesifikasjoner (TSI) for samtrafikkevne for delsystemene vedlikehold, styringskontroll og signaler, infrastruktur, energi, drift og rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog § 1 nr. 3.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutningen er sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner i Norge. Nedenfor følger et sammendrag av høringsuttalelsene.

NSB AS viser til at kravene i det store og hele angår Jernbaneverkets ansvarsområde. Det vises til at det er viktig at Jernbaneverket lister opp de særkrav som Norge trenger. Det vises videre til NSBs innspill til TSI PRM angående behov for særkrav i forbindelse med krav om avstand mellom plattformskant og spormidt. NSB AS mener at det samme særkrav bør gjøres gjeldende i denne TSIen.

Jernbaneverket viser til at de ønsker å ta forbehold vedrørende krav til at plattformer minst skal ha en lengde på 400. Jernbaneverket ønsker å bygge nye plattformer med lengde 350 m.

NSB Gjøvikbanen AS kan ikke se at spesifikasjonene vil gi store konsekvenser eller at det er behov for spesielle tilpasninger.

Statens jernbanetilsyn anbefaler å følge kommisjonsbeslutningen slik den foreligger. SJT har følgende kommentarer til høringsuttalelsene: Vedrørende Jernbaneverkets merknad mener tilsynet at da det ikke finnes høyhastighetsbaner i Norge i dag, bør JBV i tilfelle dette med plattformlenge er viktig evt. fremme dette i forbindelse med senere revisjoner av TSIen og når utbygging av høyhastighetsinfrastruktur evt. blir aktuelt.

Vedrørende NSBs merknad opplyser tilsynet at TSIen er utformet for å oppnå samtrafikkevne i det transeuropeiske høyhastighetsjernbanenettet. I europeisk sammenheng er ikke høyhastighetsinfrastruktur ment for blanded trafikk. Dette nett vil derfor antakeligvis bli trafikkert av eget materiell beregnet for høyhastighet. Togene vil bli bygget spesielt for høyhastighetsnettet. Disse togene vil ha samtrafikk med det øvrige norske konvensjonelle jernbanenettet, da den norske spesifikasjonen for avstand mellom plattformkant og spormidt er større enn det TSIen fastsetter.

Behandling i spesialutvalget for transport
EØS-posisjonsnotatet har vært behandlet i spesialutvalget for transport

Vurdering

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det finnes pr. i dag ingen høyhastighetsjernbanenett i Norge. Generelt sett er det derfor vanskelig å gi konkrete anslag og vurderinger av økonomiske og administrative konsekvenser. TSIen som sådan utløser ingen investeringsbehov på det norske jernbanenettet. Implementering av TSIen i norsk rett vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens jernbanetilsyn.

Vurdering av behovet for tilpassningstekst
Det ble ikke identifisert forhold som nødvendiggjør å fremme spesielle norske posisjoner om tilpasningstekster i forbindelse med implementering av TSIen i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

«Open points»
Bilag h identifiserer 4 åpne punkter i TSIen. I kapittel 4.2.15 global sporstivhet, er kravene vedrørende sporstivhet som komplett system et utestående punkt. Kapittel 4.2.27 oppsamling av ballast er et åpent punkt. Inntil det oppnås enighet om parametrene vedrørende adgang for bevegelseshemmede personer og aerodynamiske virkninger, er kapittel 4.2.20.3 nyttebredden av plattform et åpent punkt. Kapittel 4.2.21 brannsikring og sikkerhet i jernbanetuneller er identifisert som et åpent punkt. De generelle krav vedrørende brannsikring er omhandlet i andre direktiver, f.eks. direktiv 89/106/EF. Kravene vedrørende sikkerhet i jernbanetuneller er omhandlet i kommisjonsbeslutning 2008/163/EF jf forskrift 4.juli 2008 nr. 790 om sikkerhet i jernbanetunneler. Hvor det ikke er fastsatt felleseuropeiske regler skal nasjonale regler inntil videre fortsette å gjelde. Gjeldende nasjonale regler som angår «Open points» skal notifiseres til ESA/Kommisjonen.

Konklusjon
Kommisjonsbeslutningen er tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-beslutning nr 129/2008 og gjennomført i norsk rett ved forskrift 5. desember 2008 nr. 1311 om gjennomføring av vedtak 2008/ 217/EF av 20. desember 2007 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet " infrastruktur" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog (TSI-infrastruktur-høyhastighet).

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt av EU-kommisjon 20.desember 2007 og publisert i Official journal 19. mars 2008. EØS-komiteen tok den 5. desember 2008 i beslutning 129/2008 inn rettsakten i EØS-avtalen vedlegg XIII nr 37ac. Statens jernbanetilsyn fastsatte samme dag med hjemmel i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften forskrift som gjennomfører beslutningen i norsk rett. Det fremgår av forskriften § 2 at Statens jernbanetilsyn skal utøve myndighet etter forskriften.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2007
Anvendelsesdato i EU
01.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 20.2.2014, p. 6-9
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
05.12.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.12.2008
Anvendes fra i Norge
05.12.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0217
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro