Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 1056/72 av 18. mai 1972 om melding til Kommisjonen om investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren

Regulation (EEC) No 1056/72 of the Council of 18 May 1972 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

Indfoerelsen af en faelles politik paa energiomraadet er blandt de maal , Faellesskaberne tilstraeber at opnaa , og det paahviler Kommissionen at foreslaa de foranstaltninger , der skal gennemfoeres med henblik herpaa ;

efter modtagelsen af Kommissionens beretning om de foerste retningslinier for en faelles energipolitik , afgivet af Kommissionen 18 . december 1968 , har Raadet paa sit 88 . moede 13 . november 1969 .

- godkendt de grundlaeggende principper i denne beretning under hensyntagen til rapporten fra De faste repraesentanters Komité ,

- anmodet Kommissionen om snarest muligt at forelaegge Raadet de mest hastende konkrete forslag ,

- besluttet at undersoege disse forslag snarest muligt med henblik paa indfoerelse af en faelles politik paa energiomraadet ;

udarbejdelsen af en samlet oversigt over udviklingen af investeringerne inden for Faellesskabet er en bestanddel af en saadan politik ; den vil navnlig goere det muligt for Faellesskabet at foretage de noedvendige sammenligninger ;

loesningen af denne opgave kraever et saa noeje kendskab til investeringerne som muligt ; hvad angaar kul og atomenergi er virksomhederne i henhold til traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul - og Staalfaellesskab og traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab forpligtet til at indberette deres planlagte investeringer ; det er formaalstjenligt at supplere disse informationer med oplysninger om jordolie - , naturgas - og elektricitetssektorerne : i denne henseende er det noedvendigt , at Kommissionen faar kendskab til planlagte investeringer , som i disse sektorer er af interesse for Faellesskabet ;

for at kunne loese sin opgave maa Kommissionen ogsaa rettidigt underrettes om alle vaesentlige aendringer i saadanne investeringsplaner , saerlig med hensyn til varigheden af planernes gennemfoerelse og den forventede kapacitet ; derfor skal saadanne aendringer ogsaa indberettes ;

det er hensigtsmaessigt , at medlemsstaterne til Kommissionen indsender oplysninger om de paa deres hoejhedsomraade planlagte investeringer med henblik paa fremstilling , oplagring og distribution af kulbrinter eller elektrisk energi og knytter eventuelle kommentarer hertil ; med henblik herpaa maa det paalaegges de paagaeldende personer og virksomheder at give medlemsstaterne saadanne oplysninger ;

Kommissionen boer i paakommende tilfaelde have mulighed for at fastsaette naermere gennemfoerelsesbestemmelser , f.eks . om oplysningers form og indhold ;

det maa sikres , at de ved denne forordning paalagte forpligtelser overholdes , og at de indhentede oplysninger behandles fortroligt

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.05.1972
Anvendelsesdato i EU
25.06.1972

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.1992
Anvendes fra i Norge
01.01.1994