InvestEU-programmet (2021-2027): gjennomføringsbestemmelser om InvestEU-portalen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/626 av 14. april 2021 om opprettelse av InvestEU-portalen og fastsettelse av dens tekniske spesifikasjoner

Commission Implementing Decision (EU) 2021/626 of 14 April 2021 establishing the InvestEU Portal and setting out its technical specifications

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) InvestEU-portalen bør fremkalde og fremskynde udviklingen og realiseringen af investeringsprojekter i Unionen.

(2) I henhold til artikel 26, stk. 2, i forordning (EU) 2021/523 kan kun projekter, der er forenelige med EU's lovgivning og politikker, optages på InvestEU-portalen. Der bør fastsættes kriterier for optagelse for at sikre, at dette krav er overholdt.

(3) For at sikre en gennemsigtig forvaltning af InvestEU-portalen bør de tekniske specifikationer herfor fastsættes —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.04.2021
Anvendelsesdato i EU
19.04.2021
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet