InvestEU-programmet (2021-2027): utfyllende bestemmelser om indikatorer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1702 av 12. juli 2021 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/523 om fastsettelse av ytterligere elementer og nærmere bestemmelser for InvestEU-resultattavlen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1702 of 12 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/523 of the European Parliament and of the Council by setting out additional elements and detailed rules for the InvestEU Scoreboard

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Investeringsudvalget skal vurdere forslag til finansierings- og investeringstransaktioner, der indgives af gennemførelsespartnerne med henblik på dækning af EU-garantien under InvestEU-fonden i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2021/523.

(2) Investeringsudvalget skal foretage sin vurdering og kontrol af de foreslåede finansierings- og investeringstransaktioner under henvisning til en resultattavle af indikatorer, der udfyldes af gennemførelsespartnerne i henhold til artikel 22, stk. 2, som har til formål at sikre en uafhængig, gennemsigtig og harmoniseret vurdering af forslagene.

(3) Jf. artikel 22, stk. 3, i forordning (EU) 2021/523 omfatter resultattavlen af indikatorer følgende syv søjler: hvordan den foreslåede finansierings- eller investeringstransaktion bidrager til EU's politiske mål, en beskrivelse af additionaliteten, af markedssvigt eller det suboptimale investeringsforhold, som transaktionen afbøder, gennemførelsespartnerens finansielle eller tekniske bidrag, investeringens indvirkning, finansierings- og investeringstransaktionens finansielle profil samt supplerende indikatorer.

(4) For at sikre, at Investeringsudvalget kan foretage en uafhængig, gennemsigtig og harmoniseret vurdering af anmodninger om anvendelse af EU-garantien, skal de forskellige elementer, indikatorer og delindikatorer, der skal udfyldes for hver søjle, samt de bedømmelseskriterier og relevante vægtningsfaktorer, der skal anvendes af gennemførelsespartnerne ved vurdering af de foreslåede finansierings- eller investeringstransaktioner, fastlægges.

(5) For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.07.2021
Anvendelsesdato i EU
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet