InvestEU-programmet (2021-2027): utfyllende bestemmelser om indikatorer

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 12. juli 2021 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/523 om fastsettelse av ytterligere elementer og nærmere bestemmelser for InvestEU-resultattavlen

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 12 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2021/523 of the European Parliament and of the Council by setting out additional elements and detailed rules for the InvestEU Scoreboard

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Investeringsudvalget skal vurdere forslag til finansierings- og investeringstransaktioner, der indgives af gennemførelsespartnerne med henblik på dækning af EU-garantien under InvestEU-fonden i henhold til artikel 22, stk. 1, i forordning (EU) 2021/523.

(2) Investeringsudvalget skal foretage sin vurdering og kontrol af de foreslåede finansierings- og investeringstransaktioner under henvisning til en resultattavle af indikatorer, der udfyldes af gennemførelsespartnerne i henhold til artikel 22, stk. 2, som har til formål at sikre en uafhængig, gennemsigtig og harmoniseret vurdering af forslagene.

(3) Jf. artikel 22, stk. 3, i forordning (EU) 2021/523 omfatter resultattavlen af indikatorer følgende syv søjler: hvordan den foreslåede finansierings- eller investeringstransaktion bidrager til EU's politiske mål, en beskrivelse af additionaliteten, af markedssvigt eller det suboptimale investeringsforhold, som transaktionen afbøder, gennemførelsespartnerens finansielle eller tekniske bidrag, investeringens indvirkning, finansierings- og investeringstransaktionens finansielle profil samt supplerende indikatorer.

(4) For at sikre, at Investeringsudvalget kan foretage en uafhængig, gennemsigtig og harmoniseret vurdering af anmodninger om anvendelse af EU-garantien, skal de forskellige elementer, indikatorer og delindikatorer, der skal udfyldes for hver søjle, samt de bedømmelseskriterier og relevante vægtningsfaktorer, der skal anvendes af gennemførelsespartnerne ved vurdering af de foreslåede finansierings- eller investeringstransaktioner, fastlægges.

(5) For at muliggøre en øjeblikkelig anvendelse af de i denne forordning fastsatte foranstaltninger bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet