Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/777 av 12. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 med hensyn til med hensyn til anvendelsesdatoene og visse overgangsordninger som følge av forlengelse av gjennomføringsfristen for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/777 of 12 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/763 as regards the dates of application and certain transitional provisions following the extension of the transposition deadline of Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv (EU) 2016/798 (nytt sikkerhetsdirektiv) ble endret ved direktiv (EU) 2020/700 for å gi EUs medlemsstater muligheten til å forlenge fristen for implementering av nytt sikkerhetsdirektiv.

Vurderingen av søknader om et sikkerhetssertifikat, for de sikkerhetssertifikater som måtte utstedes før 16. juni 2020, kan bli forsinket på grunn av COVID-19 utbruddet. I medlemsstatene som har forlenget frist for implementering av nytt sikkerhetsdirektiv, og der direktivet skal gjelde fra 16. juni 2020, skal den nasjonale sikkerhetsmyndigheten på anmodning fra søkeren fortsette vurderingen utover denne datoen. Nasjonal sikkerhetsmyndighet bør fullføre vurderingen og utstede sikkerhetssertifikatet før 30. oktober 2020.

Anvendelse av visse bestemmelser i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 utsettes til 31. oktober 2020. Overgangsbestemmelser fastsatt i forordningen bør også tilpasses.

Søkere kan ha samlet søknader i samsvar med gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 med tanke på gjeldende søknadsfrist. Søknader utarbeidet i samsvar med forordningen skal inneholde all nødvendig dokumentasjon for sikkerhetssertifisering av jernbaneforetak i henhold til direktiv 2004/49/EF eller nytt sikkerhetsdirektiv. Søkere skal få lov til å sende inn søknader til nasjonale sikkerhetsmyndigheter som inneholder dokumentasjon i samsvar med forordningen, og nasjonale sikkerhetsmyndigheter skal godta disse søknadene uten å kreve en revidert søknad.

For å få utsatt fristen til 31. oktober for de aktuelle bestemmelsene nevnt ovenfor foreslås det endringer i (EU) 2018/763 art. 2 nr. 5, art. 15 nr. 4a, 6a, 7 og 8, art. 16 og art. 17 andre ledd (se art. 1 nr. 1-4).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/763 og direktiv (EU) 2016/798 er en del av EUs fjerde jernbanepakke, og disse rettsaktene ble tatt inn i EØS-avtalen samtidig som de øvrige rettsaktene i pakken. Forordning (EU) 2020/777 ble gjennomført i norsk rett sammen med rettsakten den endret.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har ikke vært på høring.

Vurdering
Statens jernbanetilsyn finner forordningen EØS-relevant og akseptabelt. Det er ikke identfisert behov for tilpasningstekst.

Status
Rettsakten ble gjennomført i Norge i forskrift 8. september 2021 nr. 2706. Den norske forskriften ble 27. september 2021 oppdatert med EØS-henvisninger. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 24. september 2021, og EØS-komitebeslutningen og forskriften som gjennomfører rettsakten i norsk rett trådte i kraft 1. juni 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.06.2020
Anvendelsesdato i EU
16.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0777
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro