Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av undersøkelser av ulykker og hendelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/572 av 24. april 2020 om rapporteringsstrukturen som skal følges for undersøkelsesrapporter om jernbaneulykker og -hendelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/572 of 24 April 2020 on the reporting structure to be followed for railway accident and incident investigation reports

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2016/798 udgør en ramme, der sikrer, at resultaterne af undersøgelser af ulykker og hændelser offentliggøres af de nationale undersøgelsesorganer, som er ansvarlige for at rapportere om undersøgelser af ulykker og hændelser i hele Unionen, jf. direktivets artikel 22.

(2) Undersøgelsesrapporterne og resultaterne og de efterfølgende anbefalinger giver vigtige oplysninger, som i fremtiden kan være med til at forbedre jernbanesikkerheden i det fælles europæiske jernbaneområde. I overensstemmelse med artikel 26 i direktiv (EU) 2016/798 skal adressaterne ved modtagelse af sikkerhedsanbefalingerne træffe foranstaltninger og give undersøgelsesorganet tilbagemelding herom.

(3) En fælles struktur for undersøgelsesrapporterne vil gøre det lettere at dele rapporterne. I overensstemmelse med artikel 37, stk. 3, litra e), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/796 er der i den forbindelse blevet oprettet en database, som forvaltes af Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og kan tilgås via agenturet.

(4) Visse dele af rapporten skal udarbejdes på to europæiske sprog for at lette adgangen til nyttige oplysninger og gøre rapporten anvendelig for andre europæiske interessenter.

(5) Strukturen skal beskytte de nationale undersøgelsesorganer mod indblanding udefra og garantere, at undersøgelsen udføres uafhængigt i overensstemmelse med artikel 21, stk. 4, i direktiv (EU) 2016/798.

(6) Undersøgelsesrapporter om jernbaneulykker og -hændelser bør sikre, at der tages ved lære af tidligere ulykker og hændelser. De bør lette indkredsningen af sikkerhedsrisici og forhindre lignende sikkerhedsrisici i fremtiden, og de bør gøre det muligt for jernbanesektorens aktører at revidere deres vurdering af de risici, der er forbundet med deres aktiviteter, og om nødvendigt ajourføre deres sikkerhedsledelsessystemer med henblik på, hvis det er relevant, at vedtage korrigerende foranstaltninger, jf. punkt 7.1.3 i bilag I og punkt 7.1.3 i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/762. Til dette formål bør oplysningerne i sådanne rapporter være struktureret således, at de er let tilgængelige.

(7) Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«), som indsamler rapporterne, bør vedligeholde det passende IT-værktøj, som gør det nemt at genfinde rapporterne, og som er skræddersyet til brugernes specifikke behov (f.eks. ved brug af nøgleord).

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 28, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/798 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.04.2020
Anvendelsesdato i EU
17.05.2020
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet