Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1251/2011 av 30. november 2011 som endrer europaparlaments- og rådsdirektivene 2004/17/EF, 2004/18/EF og 2009/81/EF med hensyn til anvendelse av grensebeløpene for prosedyrene for offentlige innkjøp

Commission Regulation (EU) No 1251/2011 of 30 November 2011 amending Directives 2004/17/EC, 2004/18/EC and 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of their application thresholds for the procedures for the awards of contract

Siste nytt

Norske forskrifter kunngjort 9.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt nye terskelverdier for anskaffelsesdirektivene 2004/17/EF (forsyningssektoren), 2004/18/EF (klassisk sektor) og 2009/81/EF (forsvars- og sikkerhetssektoren). Terskelverdiene gjelder fra 1. januar 2012. Direktiv 2009/81/EF er til orientering ikke behandlet i EØS-komiteen enda.

Det følger av EØS-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser at avtalepartene skal justere sine terskelverdier hvert annet år. Dette for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA-avtalen).

Merknader
Ifølge anskaffelsesdirektivene fastsetter Kommisjonen en endringsforordning som pålegger justeringer i terskelverdiene fastsatt i EUR. Etter forskrift om offentlige anskaffelser § 2-2 4. ledd, forsyningsforskriften § 2-3 2. ledd og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår § 4 i offentlige kontrakter, er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) delegert myndighet til administrativt å fastsette nye nasjonale terskelverdier. På bakgrunn av de nye terskelverdiene for perioden 2012-2013 foretok FAD de nødvendige endringene i de norske terskelverdiene. I samsvar med praksis ved tidligere endringer, orientere departementet norske oppdragsgivere om de nye terskelverdiene ved oppslag på regjeringen.no og i brev til den enkelte oppdragsgiver.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30.03.12 og nye terskelverdier trådte i kraft 01.07.2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 874-875
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.06.2012
Anvendes fra i Norge
01.07.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1251
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro