Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 om korreksjon av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 i henhold til reguleringstekniske standarder vedrørende annet enn deltarisiko ved opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko og om korreksjon av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 om utfyllende bestemmelser til europarlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU i henhold til reguleringstekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifiseringen av de medarbeiderkategorier hvor arbeidet har vesentlig innflytelse på institusjoners risikoprofil

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/861 of 18 February 2016 correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach and correcting Delegated Regulation (EU) No 604/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder korreksjoner til to andre forordninger som gir utfyllende bestemmelser til CRR (Capital Requirements Regulation) og CRD IV (Capital Requirements Directive). Den første omhandler annet enn deltarisiko i opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko, mens den andre omhandler kriterier for identifisering av medarbeidere med materiell innvirkning på institusjoners risikoprofil. Begge endringene gjennomføres for å gjøre ordlyden mer presis og unngå misforståelser i framtiden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Denne forordningen har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tilpasning av dato for ikrafttredelse (dvs kun tekniske tilpasninger).

Forbehold om Stortingets samtykke (artikkel 103-forbehold) gjelder morrettsaktene CRR og CRDIV.

Status
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2016
Anvendelsesdato i EU
02.06.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet