Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/861 av 18. februar 2016 om korreksjon av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 528/2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 i henhold til reguleringstekniske standarder vedrørende annet enn deltarisiko ved opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko og om korreksjon av delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 604/2014 om utfyllende bestemmelser til europarlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU i henhold til reguleringstekniske standarder for kvalitative og passende kvantitative kriterier til identifiseringen av de medarbeiderkategorier hvor arbeidet har vesentlig innflytelse på institusjoners risikoprofil

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/861 of 18 February 2016 correcting Commission Delegated Regulation (EU) No 528/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for non-delta risk of options in the standardised market risk approach and correcting Delegated Regulation (EU) No 604/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards with respect to qualitative and appropriate quantitative criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution's risk profile

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 1.1.2020 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 29.11.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder korreksjoner til to forordninger som gir utfyllende bestemmelser til henholdsvis CRR og CRD IV. Den første omhandler annet enn deltarisiko i opsjoner i standardmetoden for markedsrisiko, mens den andre omhandler kriterier for identifisering av medarbeidere med materiell innvirkning på institusjoners risikoprofil. Begge endringene gjennomføres for å gjøre ordlyden mer presis og unngå misforståelser i framtiden.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2016
Anvendelsesdato i EU
02.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0861
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro