Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/192 av 20. oktober 2021 om endring av de reguleringstekniske standarder som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 med hensyn til opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/192 of 20 October 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) No 1151/2014 as regards the information to be notified when exercising the right of establishment and the freedom to provide services

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 av 4. juni 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester. Formålet med endringene, er å sørge for nærmere detaljerte opplysninger i meldingene om utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester. Endringene medfører også enkelte nødvendige oppdateringer når det gjelder henvisninger til andre rettsakter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Forordningen endrer delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014, som som med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) er gjennomført i norsk rett ved forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) § 2 nr. 9. Forordningen kan med hjemmel i finansforetaksloven gjennomføres i norsk rett ved endring av nevnte forskriftsbestemmelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke medføre økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering
Rettsakten vil bidra til tilstrekkelige opplysninger i meldingene om utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Rettsakten har vært på høring av EBA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.10.2021
Anvendelsesdato i EU
06.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet