Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 20. oktober 2021 om endring av de reguleringstekniske standarder som er fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1151/2014 med hensyn til opplysninger som skal meldes ved utøvelse av etableringsretten og adgangen til å yte tjenester

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 20 October 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) No 1151/2014 as regards the information to be notified when exercising the right of establishment and the freedom to provide services

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1151/2014 fastsættes de oplysninger, der skal meddeles af kreditinstitutter ved udøvelsen af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser.

(2) For at fremme konvergens i de kompetente myndigheders vurderingspraksis vedrørende den meddelelse, som kreditinstitutterne indgiver, bør de oplysninger, der er anført i delegeret forordning (EU) nr. 1151/2014, præciseres yderligere. Det er desuden nødvendigt at ajourføre visse henvisninger til retsakter for at sikre retssikkerheden.

(3) De oplysninger, som kreditinstituttet giver med en pasmeddelelse om en filial, bør være tilstrækkeligt detaljerede til at sikre, at den kompetente myndighed i hjemlandet er i stand til at foretage en nøjagtig og omfattende vurdering af, om kreditinstituttet er egnet til at udøve de aktiviteter, for hvilke pasmeddelelsen er indgivet. Med henblik herpå bør de fremlagte oplysninger angive den påtænkte startdato for hver aktivitet snarere end blot den påtænkte startdato for kerneaktiviteterne. Ligeledes bør finansieringsplanen med prognoser for balancen og resultatopgørelsen, der dækker en periode på tre år, omfatte de underliggende antagelser.

(4) For at gøre identifikationen af kreditinstituttet mere effektiv i kommunikationen mellem de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet eller i kommunikationen mellem værtslandet eller hjemlandet og det pågældende kreditinstitut bør de oplysninger, som kreditinstituttet giver de kompetente myndigheder, angive kreditinstituttets nationale referencekode og identifikatoren for juridiske enheder, hvis de foreligger.

(5) Det er vigtigt at garantere indskuddenes sikkerhed og styrke den faktuelle sandhedsværdi og pålideligheden af de finansielle oplysninger, som kreditinstituttet giver de kompetente myndigheder. Det er derfor nødvendigt, at kreditinstitutter, når de giver meddelelse om en filials påtænkte ophør, underretter den kompetente myndighed om, hvilke foranstaltninger der er truffet eller er ved at blive truffet for at sikre, at filialen ikke længere vil besidde indlån eller andre tilbagebetalingspligtige midler fra offentligheden efter filialens ophør.

(6) Pasmeddelelsen om tjenesteydelser bør være tilstrækkeligt detaljeret til at sikre, at den kompetente myndighed i hjemlandet er i stand til at foretage en nøjagtig og omfattende vurdering af, om kreditinstituttet er egnet til at udøve de aktiviteter, for hvilke pasmeddelelsen er indgivet. De fremlagte oplysninger bør derfor angive den påtænkte startdato for hver aktivitet snarere end blot den påtænkte startdato for kerneaktiviteterne.

(7) Delegeret forordning (EU) nr. 1151/2014 bør derfor ændres.

(8) Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(9) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet