Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/539 av 11. februar 2021 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/539 of 11 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I juli 2018 offentliggjorde Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) en revideret metode til vurdering af globale systemisk vigtige banker. Med denne reviderede metode blev der indført en ny indikator til måling af den systemiske betydning, som vedrører omfanget af transaktioner, og som indgår i den kategori, der måler substituerbarheden af de tjenesteydelser eller den finansielle infrastruktur, der leveres af en bankkoncern. Indførelsen af denne nye indikator har imidlertid ingen indvirkning på vægten af denne kategori, idet den relative vægt, der tillægges den nye indikator for omfanget af transaktioner, opvejes af en reduktion fra 6,67 % til 3,33 % i garanterede transaktioners relative vægt i indikatoren for gældsbevis- og aktiemarkeder. Den kategori, der måler substituerbarheden af de tjenesteydelser eller den finansielle infrastruktur, der leveres af en bankkoncern, bevarer således sin relative vægt på 20 % i den samlede talværdi for hver enhed. Den reviderede metode omfattede også forsikringsaktiviteter i den indikatorbaserede målingstilgang, der anvendes til at vurdere bankkoncerners systemiske betydning. Disse ændringer af metoden til vurdering af globale systemisk vigtige banker bør afspejles i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1222/2014.

(2) De relevante myndigheder bør beregne talværdierne for de relevante enheder, der skal indgå i det udsnit, som EBA har meddelt, senest den 1. september hvert år, så der kan opnås enighed på EU-plan.

(3) Den dataindsamling, der fastlægges i overensstemmelse med den reviderede metode, og som omfatter indikatoren for omfanget af transaktioner, begynder i første kvartal af 2022. G-SII'er vil derfor blive identificeret på grundlag af de reviderede rammer første gang i sidste kvartal af 2022. For at bringe anvendelsen af bestemmelserne i den reviderede metode overens med datoerne for anvendelse af den reviderede metode bør de bestemmelser i denne forordning, der afspejler ændringerne i den reviderede metode, finde anvendelse fra den 1. december 2021.

(4) Artikel 131 i direktiv 2013/36/EU blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/878 for i direktiv 2013/36/EU at indføre en supplerende samlet talværdi for G-SII'er med indikatoren for grænseoverskridende aktiviteter, bortset fra grænseoverskridende aktiviteter på tværs af de medlemsstater, der deltager i den fælles afviklingsmekanisme (SRM). Denne supplerende samlede talværdi blev indført for at afspejle evnen til at afvikle grænseoverskridende koncerner inden for den europæiske bankunion på en velordnet måde. Anvendelsesområdet for indikatoren for grænseoverskridende aktiviteter bør derfor ændres for at afspejle denne ændring.

(5) Direktiv (EU) 2019/878 gjorde det endvidere muligt for kompetente og udpegede myndigheder at anvende en forsvarlig tilsynsvurdering til at flytte et globalt systemisk vigtigt institut (G-SII) fra en højere underkategori til en lavere underkategori på grundlag af den supplerende samlede talværdi, der tager højde for de særlige forhold i den europæiske bankunion og SRM inden for indikatorer for grænseoverskridende aktiviteter. For at afbøde de potentielle negative virkninger af en kraftig reduktion af en G-SII's tildelte systemiske betydning, og i overensstemmelse med den reviderede metode, bør de relevante kompetente og udpegede myndigheders mulighed for at flytte et G-SII fra en højere underkategori til en lavere underkategori dog begrænses til en maksimal sænkning på én underkategori i forhold til den oprindeligt tildelte underkategori som følge af G-SII'ets oprindelige samlede talværdi. For at sikre overensstemmelse med BCBS's synspunkter bør enhver tilsynsvurdering, der fører til en flytning af et G-SII til en lavere underkategori, tage behørigt hensyn til BCBS's synspunkter.

(6) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1222/2014 bør derfor ændres.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(8) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.02.2021
Anvendelsesdato i EU
30.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet