Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/923 av 25. mars 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter kriteriene for å definere ledelsesansvar, kontrollfunksjoner, vesentlige forretningsenheter og en betydelig innvirkning på en vesentlig forretningsenhets risikoprofil, og kriteriene for å identifisere medarbeidere eller kategorier av ansatte hvis faglige aktiviteter har innvirkning på institusjonens risikoprofil som er sammenlignbart like vesentlig som for ansatte eller kategorier av ansatte omtalt i artikkel 92 nr. 3 i nevnte direktiv

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/923 of 25 March 2021 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards setting out the criteria to define managerial responsibility, control functions, material business units and a significant impact on a material business unit’s risk profile, and setting out criteria for identifying staff members or categories of staff whose professional activities have an impact on the institution’s risk profile that is comparably as material as that of staff members or categories of staff referred to in Article 92(3) of that Directive

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende regelverk til CRD IV (kapitaldekningsdirektivet), som endret ved direktiv (EU) 2019/878 (CRD V). Forordningen fastsetter utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinstitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil.

Forordningen oppstiller kriterier for å definere ledelsesansvar, kontrollfunksjoner, vesentlige forretningsenheter og vesentlig påvirkning av en forretningsenhets risikoprofil. Videre inneholder forordningen kriterier for å identifisere medarbeidere eller kategorier av medarbeidere hvis arbeidsoppgaver har tilsvarende vesentlig innvirkning på foretakets risikoprofil som medarbeidere eller kategorier av medarbeidere som er omtalt i CRD IV artikkel 92 nr. 3 (som endret ved Direktiv (EU) 2019/878 (CRD V)). Ifølge forordningen skal en ansatt anses for å ha vesentlig påvirkning på foretakets risikoprofil dersom et eller flere av kriteriene i de kvantitative eller kvalitative reglene er oppfylt. De kvalitative reglene inneholder kriterier basert på stilling, lederansvar og beslutningsfullmakter. De kvantitative reglene fastsetter terskler for total godtgjørelse. Ansatte med total godtgjørelse som overstiger disse tersklene kan bli klassifisert som medarbeidere som har vesentlig påvirkning på foretakets risikoprofil. Under nærmere bestemte forutsetninger kan slike ansatte unntas fra å bli klassifisert som en medarbeider som har vesentlig påvirkning på foretakets risikoprofil.

Forordningen klargjør hvordan kriteriene skal anvendes på konsolidert, delkonsolidert og solonivå. Det oppstilles også regler om beregning av gjennomsnittlig godtgjørelse til ledende ansatte.

Rettsakten erstatter delegert kommisjonsforordning 604/2014 om samme tema. Den opphevede forskriften (604/2014) vil imidlertid gjelde for verdipapirforetak frem til 26. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen er ikke forventet å få nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er utfyllende reglverk til bestemmelser i CRD IV som endret av CRD V. Det må derfor vurderes om ikrafttredelsestidspunkt i EØS/EFTA-statene må tilpasses slik at den trer i kraft tidligst samtidig som CRD V i EØS/EFTA-statene.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. EØS/EFTA-landene vurderer EØS-relevans og -innlemmelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.03.2021
Anvendelsesdato i EU
14.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet