Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 of 8 October 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.2.2019)

Den tekniske standarden gir utfyllende regler til kapitalkravreglene for banker. Standarden spesifiserer identifiseringsmetoden beskrevet i CRD IV-direktivets artikkel 131. Standarden inneholder definisjoner, EBA (European Banking Authority - EUs banktilsynsmyndighet) sin praksis, tildeling av "score" for systemviktighet, indikatorer og overgangsbestemmelser knyttet til identifisering av globalt systemviktige institusjoner hjemmehørende i EU/EØS. Standarden gjør at EBAs metodikk blir identisk som det globale Baselregelverket for globalt systemviktige institusjoner.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning. Dvs. det tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Den tekniske standarden gjelder myndighetenes identifiseringsmetode. Finanstilsynet følger allerede praksisen beskrevet i den tekniske standarden, så det blir ingen administrative og økonomiske konsekvenser i forhold til dagens praksis.

Sakkyndiges merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det vil være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1222
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro