Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1608 av 17. mai 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av metodene for å identifisere globalt systemviktige institusjoner og definere underkategorier av globalt systemviktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1608 of 17 May 2016 amending Delegated Regulation (EU) nr. 1222/2014 with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til CRR (Capital Requirements Regulation) som gjelder for banker mv. Forordningen oppdaterer metodologien for identifisering av globalt systemviktige institusjoner. Dette for å være helt i tråd med metodologien som brukes av den globale standardsetterenBasel-komiteen, hvor det har blitt gjort enkelte endringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har ingen institusjoner identifisert som globalt systemviktige, så denne forordningen har ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, er det behov for tilpasninger av dato for ikrafttredelse (dvs kun tekniske tilpasninger).

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2016
Anvendelsesdato i EU
09.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtensten (av direktiv 2013/36/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1608
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro