Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 av 24. juni 2021 om forlengelse av overgangsbestemmelsene knyttet til kravene til ansvarlig kapital for eksponeringer mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1043 of 24 June 2021 on the extension of the transitional provisions related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utvider overgangsperioden som nevnt i art. 497 i CRR (kapitalkravsforskriften).

Overgangsperioden som nevnes i Artikkel 497(1) i forordning (EU) nr. 575/2013 forlenges til den 28. juni 2022, fra den 28. juli 2021. Den handler om anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter (CCPs) i tredjeland. Siden fristen om behandling ikke ble møtt av EU-kommisjonen har ikke den Europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) kunne anerkjenne CCPs som venter på anerkjennelse. Derfor er fristen utssatt for å unngå at pårørte får økt kapitalkrav frem til gjeldene CCPs anerkjennes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning og innholder ingen nasjonale valg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering i EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.06.2021
Anvendelsesdato i EU
29.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro