Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV): endringsbestemmelser om overvåking og risiko

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til overvåkingsmyndighet, sanksjoner, tredjelandsfilialer, og miljømessig, sosial og styringsmessig risiko, og endring av direktiv 2014/59/EU

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards supervisory powers, sanctions, third-country branches, and environmental, social and governance risks, and amending Directive 2014/59/EU

Del av:

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 1.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 27.10.2021)

Bankpakken 2021: Nye EU-regler skal sikre øget modstandsdygtighed blandt banker og bedre forberedelse på fremtiden

Europa-Kommissionen vedtog i dag en gennemgang af EU's bankregler (kapitalkravsforordningen og kapitalkravsdirektivet). Disse nye regler vil sikre, at EU's banker bliver mere modstandsdygtige over for potentielle økonomiske chok i fremtiden og fortsat kan bidrage til Europas genopretning efter covid-19-pandemien og til omstillingen til klimaneutralitet.

Med dagens pakke afsluttes gennemførelsen af Basel III-aftalen i EU. Denne aftale blev indgået af EU og dets G20-partnere i Baselkomitéen for Banktilsyn for at gøre banker mere modstandsdygtige over for potentielle økonomiske chok. Dagens forslag udgør det sidste skridt i denne reform af bankreglerne.

Gennemgangen består af følgende lovgivningsmæssige elementer:

  • et forslag om ændring af kapitalkravsdirektivet (direktiv 2013/36/EU)
  • et forslag om ændring af kapitalkravsforordningen (forordning (EU) nr. 2013/575)
  • et separat lovgivningsforslag om ændring af kapitalkravsforordningen på afviklingsområdet (forslaget om den såkaldte "kædestruktur").

Pakken består af følgende dele:

  1. Gennemførelse af Basel III — øget modstandsdygtighed over for økonomiske chok

Dagens pakke er en loyal gennemførelse den internationale Basel III-aftale, som tager hensyn til de specifikke forhold i EU's banksektor, f.eks. når det gælder lavrisikolån. Mere specifikt har dagens forslag som formål, at de "interne modeller", som banker bruger til at beregne deres kapitalkrav, ikke undervurderer risici og dermed sikrer, at der findes tilstrækkelig kapital til at dække disse risici. Det vil igen gøre det lettere at sammenligne risikobaserede kapitalprocenter på tværs af banker og genskabe tilliden til disse procentdele og sektorens soliditet som helhed.

Forslaget har til formål at øge modstandsdygtigheden, uden at det medfører betydelige stigninger i kapitalkravene. Det begrænser den overordnede indvirkning på kapitalkravene til det strengt nødvendige og bevarer dermed konkurrenceevnen i EU's banksektor. Pakken mindsker også overensstemmelsesomkostningerne yderligere, særligt for mindre banker, uden at de tilsynsmæssige standarder lempes.

  1. Bæredygtighed — bidrag til den grønne omstilling

Et af omdrejningspunkterne i Kommissionens strategi for bæredygtig finansiering er at øge banksektorens modstandsdygtighed over for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici (ESG-risici). Det er yderst vigtigt at forbedre den måde, hvorpå banker måler og styrer disse risici, da det sikrer, at markederne kan overvåge, hvad bankerne foretager sig. Tilsynsmæssig regulering kan spille en meget vigtig rolle i denne sammenhæng.

De nye regler kræver, at bankerne systematisk identificerer, offentliggør og styrer ESG-risici som led i deres risikostyring. Det omfatter, at både tilsynsmyndigheder og banker foretager regelmæssige klimastresstest. Tilsynsmyndighederne skal vurdere ESG-risici som led i de regelmæssige tilsynskontroller. Alle banker vil også skulle offentliggøre, i hvilken grad de eksponeres for ESG-risici. For at undgå en alt for stor administrativ byrde for mindre banker, vil reglerne om offentliggørelse være forholdsmæssigt afpassede.

De foreslåede tiltag vil ikke kun gøre banksektoren mere modstandsdygtig, men vil også sikre, at bankerne tager bæredygtighedshensyn.

  1. Bedre tilsyn — forsvarlig styring af EU's banker og bedre beskyttelse af den finansielle stabilitet

Med dagens pakke indføres der mere virkningsfulde værktøjer for tilsynsmyndigheder, som fører tilsyn med EU's banker. Den fastlægger et klart, robust og afbalanceret regelsæt vedrørende "egnethed og hæderlighed", som betyder, at tilsynsmyndighederne vurderer, om de øverste medarbejdere har de nødvendige kvalifikationer og den fornødne viden til at styre en bank.

Desuden vil tilsynsmyndighederne som reaktion på WireCard-skandalen nu blive udstyret med bedre værktøjer til at føre tilsyn med fintechkoncerner, deriblandt bankdatterselskaber. Disse forbedrede værktøjer vil sikre en forsvarlig og forsigtig styring af EU's banker.

Dagens gennemgang tager i passende omfang højde for spørgsmålet om etablering af filialer af tredjelandsbanker i EU. På nuværende tidspunkt er disse filialer primært underlagt national lovgivning og kun harmoniseret i meget begrænset omfang. Pakken harmoniserer EU's regler på området, og dermed får tilsynsmyndighederne mulighed for bedre at styre risici forbundet med disse enheder, som har øget deres aktivitet i EU væsentligt i løbet af de seneste år.

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler:

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Europa har brug for en stærk banksektor, så vi fortsat kan låne til økonomien, mens vi kommer på fode efter covid-19-pandemien. Dagens forslag sikrer, at vi gennemfører de vigtigste dele af de internationale Basel III-standarder. Det er vigtigt for vores bankers stabilitet og modstandsdygtighed. Vi kan gøre det ved at tage hensyn til de specifikke forhold i EU's banksektor og forhindre, at kapitalkravene stiger betydeligt. Dagens pakke vil gøre EU's banksektor stærkere og i stand til at understøtte den økonomiske genopretning og den grønne og digitale omstilling."

Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Bankerne spiller en vigtig rolle i genopretningen, og det er i alles interesse, at EU's banker fremadrettet er modstandsdygtige. Dagens pakke sørger for, at EU's banksektor er fremtidssikret og fortsat kan være en pålidelig og bæredygtig finansieringskilde for EU's økonomi. Ved at inddrage vurderinger af ESG-risici vil bankerne være bedre forberedt og beskyttet, når de skal klare udfordringer såsom klimarisici."

Didier Reynders, kommissær med ansvar for retlige anliggender, udtaler: "Bestyrelsesmedlemmer og personer med nøglefunktioner i banker kan have en betydelig indflydelse på et kreditinstituts aktiviteter. De spiller en central rolle i ledelsen af virksomheder og styringen af bankers aktiviteter på en forsigtig og forsvarlig måde. Der var behov for harmoniserede regler for at vurdere, om bestyrelsesmedlemmer og personer med nøglefunktioner er egnede i forhold deres opgaver. De regler, der vedtages i dag, vil kaste lys over henholdsvis kreditinstitutters og kompetente myndigheders forpligtelser. De vil dernæst sikre konsekvens på EU-plan og i sidste ende bidrage til, at bankerne blive mere robuste."

Næste skridt

Lovgivningspakken vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet.

Baggrund

I kølvandet på den finansielle krise nåede reguleringsmyndigheder fra 28 jurisdiktioner fra hele verden i Baselkomitéen for Banktilsyn (BCBS) til enighed om en ny finansiel standard, som skal styrke bankerne, kendt som Basel III-aftalen. Denne aftale lå klar i 2017. EU har allerede gennemført størstedelen af disse regler. Det har resulteret i, at EU's banksektor hviler på et langt mere robust kapitalgrundlag.

Som et resultat heraf var EU's banker fortsat modstandsdygtige under covid-19-krisen, hvilket fremgik af deres fortsatte långivning. Dagens reformer afrunder dagsordenen for tiden efter den finansielle krise med det formål, at konkurrencedygtigheden og bæredygtigheden i EU's banksektor styrkes betydeligt.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar

Faktablad

Lovtekster

Tilsynsmæssige krav

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.10.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Annen informasjon