Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av indikatorer av global systemisk betydning

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1018 av 22. juni 2021 om endring av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 med hensyn til offentliggjøring av indikatorer på global systemviktighet og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1030/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1018 of 22 June 2021 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of indicators of global systemic importance, and repealing Implementing Regulation (EU) No 1030/2014

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.7.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen (EU) 2021/1018 opphever forordning (EU) 1030/2014 og endrer forordning (EU) 2021/637, som er utfyllende regler til CRR (kapitalkravsforordningen). Dette er en teknisk endring som tar hensyn til de reviderte internasjonale standardene rundt globale, systemviktige institusjoner (G-SLL).

Forordningen legger til Artikkel 6a i CRR.

Den sier at G-SLLs skal oppgi verdien på indikatorene som blir brukt til å utregne poengsummen referert til i Artikkel 441 av (EU) 575/2013. Denne poengsummen handler om risiko rundt eksponering mot institusjoner og eksponeringer mot selskaper som har en kortsiktig kredittvurdering. Dette skal gjøres gjennom å bruke det uniforme redegjørelsesformatet referert til i artikkel 434a av (EU) 575/2013.

Verdiene skal offentliggjøres i Pilar-3 rapporten ved årets utgang. Hvis verdiene i Pilar-3 rapporten fra G-SLLs er forskjellig fra de oppgitt i det uniforme offentliggjøringsformatet skal G-SLLs gjengi verdiene med riktig fordeling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning og innholder ingen nasjonale valg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.06.2021
Anvendelsesdato i EU
28.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.07.2022
Anvendes fra i Norge
26.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro