Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om likevferdighetav tilsyns- og reguleringsmessige krav i visse tredjeland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1753 av 1. oktober 2021 om likeverdigheten av tilsyns- og reguleringskravene i visse tredjeland og territorier med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1753 of 1 October 2021 on the equivalence of the supervisory and regulatory requirements of certain third countries and territories for the purposes of the treatment of exposures in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningen er en oppdatering og erstatning av beslutning (EU) 2014/908, med små endringer. Beslutning (EU) 2014/908 er gjennomført i norsk rett.

Beslutningen gjelder EU-kommisjonens vurdering av hvilke tredjeland som har tilsyns- og regelverksregime som anses likeverdig som EU-kravene i kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Vurderingen er på hvilke instutisjoner i tredjeland som kan behandles som om de var i EU for utregning av kredittrisiko for kredittinstitusjoner, verdipapirforetak og børser. Risikovekting av forskjellige eksponeringer i tredjeland, og behandling av store eksponeringer i tredjeland.

Endringer fra beslutning (EU) 2014/908 til beslutning (EU) 2021/1753 er en ny vurdering av hvilke tredjeland som er inkludert og inkludering av store eksponeringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsbeslutningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i kapitalkravsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2021
Anvendelsesdato i EU
24.10.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1753
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro