Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/451 av 17. desember 2020 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tilsynsrapportering for foretak, og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 of 17 December 2020 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to supervisory reporting of institutions and repealing Implementing Regulation (EU) No 680/2014

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Uden at dette berører de kompetente myndigheders beføjelser i medfør af artikel 104, stk. 1, litra j), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU, indføres der ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 en sammenhængende indberetningsordning på grundlag af artikel 430 i forordning (EU) nr. 575/2013. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 er blevet ændret flere gange som følge af ændringerne af forordning (EU) nr. 575/2013, som blev vedtaget for at indføre, videreudvikle eller tilpasse tilsynsmæssige elementer.

(2) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, eftersom de alle omhandler indberetningskrav for institutter. Af hensyn til sammenhængen mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidig, og for at de personer, som er omfattet af disse regler, lettere kan få et samlet overblik over og samlet adgang til dem, er det hensigtsmæssigt at samle alle de gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der kræves i forordning (EU) nr. 575/2013, i én enkelt forordning.

(3) Under hensyntagen til de internationale standarder, der er udarbejdet af Baselkomitéen for Banktilsyn, ændrede Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 forordning (EU) nr. 575/2013 på en række områder, f.eks. med hensyn til gearingsgrad, kravet vedrørende stabil nettofinansiering, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav. Den indberetningsordning, der er indført ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, bør derfor revideres, og det sæt modeller, der anvendes ved indsamling af oplysninger med henblik på tilsynsindberetning, bør ajourføres.

(4) Ved forordning (EU) 2019/876 blev der i forordning (EU) nr. 575/2013 indført et gearingsgradskrav vedrørende kernekapital, der kalibreres til 3 %, en række justeringer af beregningen af gearingsgraden og et krav vedrørende gearingsgradbufferen for institutter, der er identificeret som globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er) i henhold til direktiv 2013/36/EU. Indberetningen af gearingsgrad bør derfor ajourføres for at afspejle disse krav og justeringer i eksponeringsberegningen.

(5) Ved forordning (EU) 2019/876 blev der i forordning (EU) nr. 575/2013 indført indberetningskrav vedrørende net stable funding ratio (NSFR), herunder forenklede krav. Det er derfor nødvendigt at fastlægge et nyt sæt indberetningsmodeller og en ny vejledning.

(6) Ved forordning (EU) 2019/876 blev der i forordning (EU) nr. 575/2013 indført en ny støttefaktor, som skal anvendes på eksponeringer for infrastrukturprojekter, og tilgangene til beregning af risikovægtede eksponeringsværdier for kollektive investeringsordninger blev ajourført. Det er derfor nødvendigt, også i overensstemmelse med oplysningsrammen, at fastlægge nye modeller og en ny vejledning for indberetning om kreditrisiko og at ajourføre den nuværende vejledning.

(7) Ved forordning (EU) 2019/876 blev standardmetoden i forordning (EU) nr. 575/2013 erstattet med en mere risikofølsom standardmetode for modpartskreditrisiko (SA-CCR) og en forenklet version (den forenklede SA-CCR) for institutter, der opfylder forud fastsatte anerkendelseskriterier. Selv om den er blevet revideret, er den oprindelige eksponeringsmetode stadig tilgængelig for institutter, der opfylder forud fastsatte kriterier. Det er derfor nødvendigt at tilføje nye modeller og en ny vejledning for indberetning om modpartskreditrisiko og at ajourføre den nuværende vejledning.

(8) Ved forordning (EU) 2019/876 blev henvisningen i forordning (EU) nr. 575/2013 til »justeret kapitalgrundlag« i forbindelse med beregningen af store eksponeringer erstattet med henvisninger til »kernekapital«, og der blev indført en anden tærskel for indberetning af store eksponeringer på konsolideret grundlag. Indberetningen af store eksponeringer bør derfor ajourføres.

(9) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/630 blev der i forordning (EU) nr. 575/2013 indført en tilsynsmæssig bagstopperordning for misligholdte eksponeringer, som pålægger institutter et fradrag i deres kapitalgrundlag, hvis misligholdte eksponeringer ikke i tilstrækkelig grad er dækket af bestemmelser eller andre justeringer efter en forud fastlagt kalender, for at opbygge fuld dækning over tid. Denne tilsynsmæssige bagstopperordning er baseret på definitionerne af henholdsvis »misligholdt eksponering« og »foranstaltninger vedrørende henstand« i gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014. Det er derfor nødvendigt at ændre modellerne og vejledningen for at sikre, at der kun findes én definition af henholdsvis »misligholdt eksponering« og »foranstaltninger vedrørende henstand« med henblik på både indberetnings- og bagstopperordningen. Det er også nødvendigt med nye modeller til indsamling af oplysninger med henblik på beregningen af bagstopperordningen.

(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 ophæver med virkning fra den 26. juni 2026 tredje del, afsnit I, kapitel 1, afdeling 2 (artikel 95-98) i forordning (EU) nr. 575/2013. Følgelig bør bestemmelserne om indberetning for koncerner, der udelukkende består af investeringsselskaber, som på individuelt grundlag eller på konsolideret grundlag er omfattet af artikel 95 og 96 i forordning (EU) nr. 575/2013, ophøre med at finde anvendelse den 26. juni 2026.

(11) Med henblik på anvendelsesområdet for disse ændringer og af klarhedshensyn bør gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/873 indgår som led i en række foranstaltninger, der skal afbøde virkningerne af covid-19-pandemien for institutter i hele Unionen. Ved nævnte forordning blev der indført visse ændringer af henholdsvis forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876, som har virkninger for tilsynsindberetning. Disse ændringer bør derfor afspejles i indberetningsordningen.

(13) Institutterne bør påbegynde tilsynsindberetningen i slutningen af andet kvartal af 2021. Indberetningen for gearingsgradbufferen bør imidlertid påbegyndes i januar 2023, da anvendelsen af kravene vedrørende gearingsgradbufferen ved forordning (EU) 2020/873 blev udsat til januar 2023.

(14) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(15) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for nærværende forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele og anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning, undtagen for så vidt angår de bestemmelser, der afspejler de ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013, der blev indført ved forordning (EU) 2020/873. EBA besluttede, at det ville have været særdeles uforholdsmæssigt at afholde offentlige høringer eller foretage en cost-benefit-analyse i forbindelse med disse bestemmelser, da de vedrører ganske få rækker i modellerne til indberetning af solvens og gearing, og da det ikke er sandsynligt, at de får væsentlig indvirkning på indberetningsomkostningerne. Dertil kommer, at sådanne offentlige høringer eller en cost-benefit-analyse ville forhindre tilsynsmyndighederne i at foretage en rettidig indsamling af relevante data på en sammenhængende og regelmæssig måde.

(16) For at give institutterne tilstrækkelig tid til at forberede sig på indberetningen i overensstemmelse med denne forordning bør den træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2020
Anvendelsesdato i EU
28.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet