Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/676 av 3. desember 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for spesifisering av betingelsene for når konsolidering skal foretas i tilfellene omhandlet i nevnte forordnings artikkel 18 nr. 3-6 og nr. 8

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/676 of 3 December 2021 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions in accordance with which consolidation is to be carried out in the cases referred to in Article 18(3) to (6) and Article 18(8) of that Regulation

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.6.2022. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 1.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2022)

Sammendrag av innhold
Den delegerte kommisjonsforordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsforordningen artikkel 18 om konsolideringsmetoder. Foretak skal anvende full konsolidering for datterforetak. Denne delegerte kommisjonsforordningen presiserer vilkårene for når og hvordan ulike konsolideringsmetoder skal anvendes i andre tilfeller.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert saken.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU, og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.12.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2021
Anvendelsesdato i EU
16.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet