Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/931 av 1. mars 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer metoden for å identifisere derivattransaksjoner med én eller flere vesentlige risikodrivere med henblikk på artikkel 277 nr. 5, formelen for beregning av tilsynsbasert delta for kjøps- og salgsopsjoner som er tilordnet renterisikokategorien, og metoden for å avgjøre om en transaksjon er en lang eller kort posisjon i den primære risikodriveren eller i den mest vesentlige risikodriveren i den aktuelle risikokategorien med henblikk på artikkel 279a nr. 3 bokstav a) og b), i standardmetoden for motpartskredittrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/931 of 1 March 2021 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the method for identifying derivative transactions with one or more than one material risk driver for the purposes of Article 277(5), the formula for calculating the supervisory delta of call and put options mapped to the interest rate risk category and the method for determining whether a transaction is a long or short position in the primary risk driver or in the most material risk driver in the given risk category for the purposes of Article 279a(3)(a) and (b) in the standardised approach for counterparty credit risk

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.4.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.11.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er utfyllende, teknisk regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR).

For å harmonisere finansforetaks identifisering av risikodrivere av en derivattransaksjon med én eller flere risikodrivere, innfører den regulatoriske tekniske standarden nærmere regler for slik identifisering. Videre krever kapitalkravsforordningen (CRR) at formelen for å beregne tilsynsdelta for forskjellige opsjoner i renterisikokategorien, oppdateres i henhold til utviklingen i internasjonal regulering. Rettsakten gjennomfører en oppdatert formel etter ny informasjon fra Baselkomitteen for banktilsyn (BCBS).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, skal den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for foretak eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i Europaparlamentet og Rådet, og publisert i EU-tidende. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.03.2021
Anvendelsesdato i EU
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0931
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro