Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/598 av 14. desember 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for tildeling av risikovekter for eksponeringer mot spesialiserte foretak

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/598 of 14 December 2020 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assigning risk weights to specialised lending exposures

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.1.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er teknisk utfyllende regelverk til Forordning (EU) 575/2013 (CRR, kapitalkravsforordningen).

Forordningen inneholder nærmere kriterier for bruk av risikovektene i CRR art. 153 (5) (slottingmetoden) for spesialiserte låneeksponeringer. Disse risikovektene skal brukes der foretak ikke klarer å estimere misligholdssannsynligheten (PD), eller PD-estimatet ikke møter kravene til interne modeller i CRR.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Så vidt Finanstilsynet kjenner til, bruker ingen norske IRB-banker den aktuelle slottingmetoden. Bruk av denne metoden vil trolig kreve tillatelse fra Finanstilsynet, og den tekniske standarden kan således være relevant i en eventuell søknadsprosess.

Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2020
Anvendelsesdato i EU
14.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.01.2022
Anvendes fra i Norge
11.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0598
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro