Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/92/EU av 10. februar 2011 om innføring av et spørreskjema i forbindelse med den første rapporten om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/31/EF om geologisk lagring av karbondioksyd

Commission Decision 2011/92/EU of 10 February 2011 introducing the questionnaire to be used for the first report on the implementation of Directive 2009/31/EC of the European Parliament and of the Council on the geological storage of carbon dioxide

Siste nytt

EØS-komitebeslutning om tilknyttet direktiv ratifisert av Island 11.4.2013. Ikrafttredelse av beslutningen 1.6.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en spesifisering av artikkel 27 (1) i direktiv 2009/31/EC der det kreves at medlemsstatene leverer en rapport til Kommisjonen om implementeringen av dette direktivet, inkludert registeret som det refereres til i Art 25 (1) (b), hvert 3.år. Artikkel 27(1) krever videre at rapporten utarbeides i henhold til spørreskjema eller disposisjon utarbeidet av Kommisjonen. Rettsakten ansees EØS-relevant. Rettsakten, som ble vedtatt 10 februar 2011 er et spørreskjema som gjelder hvordan medlemsstatene har implementert den enkelte artikkel i direktiv 2009/31/EC om geologisk lagring av CO2. Lagringsdirektivet omfatter krav til så vel medlemsstatenes overordnede håndtering av CO2-lagring, så vel som hvilke tekniske forhold som skal vurderes av myndighetene og vilkår som skal settes i den spesifikke lagringstillatelsen.

Merknader
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

+Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I henhold til kommisjonsbeslutningen (spørreskjemaet) skal medlemsstatene rapportere hvordan den enkelte artikkel i CO2-lagringsdirektivet er sikret gjennomført ved at artiklene er innlemmet i nasjonalt regelverk eller gjennom vilkår og prosedyrer. I tillegg skal det rapporteres om og hvordan medlemsstatene har bestemt hvilke områder er aktuelle/uaktuelle som CO2-lagringsområder og hvordan medlemsstatene har vurdert hvilken lagringskapasitet som er tilgjengelig innenfor territorialgrensene, økonomisk sone og kontinentalsokkel. Beslutningens Art 6.1.2, 6.1.3, 14.3, 14.4 følger opp CO2-lagringsdirektivets krav (Art 10(1)) om at Kommisjonen skal ha seg forelagt søknader om lagringstillatelse eller overføring av ansvar, samt myndighetens utkast til vedtak om lagring (eller overføring av ansvar), slik at Kommisjonen kan uttrykke sin mening før vedtak fattes. Informasjon som skal sendes Kommisjonen skal etter EØS-avtalens protokoll nr. 1 art. 4 bokstav a sendes til ESA, som igjen videresender til Kommisjonen. Så fremt det er uproblematisk at Kommisjonen kan byttes ut med ESA, skal det ikke være behov for tilpasningstekst siden ”saksgangen” allerede er bestemt av reglene i protokollen . Kommisjonsbeslutningen 2011/92/EU er en direkte oppfølging av CO2-lagringsdirektivet 2009/31/EC. CO2-lagringsdirektivet er ansett som EØS-relevant og akseptabel og ble behandlet i EØS-komiteen 28. september 2012.

Det ansees ikke nødvendig med forbehold/teknisk tilpasning i kommisjonsbeslutning 2011/92/EU.

Status
Kommisjonsbeslutning (EU) nr. 92/2011 ble vedtatt 10.februar 2011. Beslutningen fastsetter rapporteringsfrist for EU-landene til 30.juni 2011.

Rettsakten ble behandlet på EØS-komiteens møte 28. september 2012, og innlemmet i EØS-avtalen 29. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2011
Anvendelsesdato i EU
03.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 741-746
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.06.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisdirektivet 2009/31/EF)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0092
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro