Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/210 av 10. februar 2015 om endringer i vedleggene II og III i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon, beskrivelse, presentasjon, merking av og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Regulation (EU) 2015/210 of 10 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.2.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer vedleggene II og III i forordning (EF) nr. 110/2008 om alkoholsterke drikker.

Vedlegg II om kategorier av alkoholsterke drikker endres slik at det innføres en ny kategori alkoholsterk drikk med tilhørende vilkår for bruk av den aktuelle betegnelsen. Den nye kategorien tas inn i et nytt punkt 37a i vedlegg II, og heter "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk eller Pacharan". Alkoholsterke drikker som er produsert av de aktuelle ingrediensene og på denne måten, har tradisjonelt vært produsert i Spania og er godt kjent av spanske forbrukere under betegnelsen "Pacharan". I vilkårene for bruk er det presisert betegnelsen "Pacharan" bare kan brukes alene dersom produktet er produsert i Spania. Dersom produktet er produsert utenfor Spania, skal betegnelsen "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk" brukes, men betegnelsen "Pacharan" kan eventuelt supplere betegnelsen. Dersom betegnelsen "Pacharan" supplerer betegnelsen "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk", kreves det i tillegg at betegnelsen ledsages av opplysninger om ordene "produsert i ...." etterfulgt av navnet på produksjonslandet.

Vedlegg III om beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker endres slik at de beskyttede spanske geografiske betegnelsene "Pacharan navarro" og "Pacharan", som per i dag er beskyttet under samlekategorien Andre alkoholsterke drikker, slettes. Det opprettes en ny kategori 37a i vedlegg III med samme navn som den nye kategori 37a i vedlegg II - "Slåpetornaromatisert alkoholsterk drikk eller Pacharan". Dit flyttes den spanske beskyttede geografiske betegnelsen "Pacharan navarro". På grunn av endringene i vedlegg II knyttet til bruken av betegnelsen "Pacharan", videreføres ikke denne betegnelsen som en egen beskyttet spansk geografisk betegnelse i vedlegg III.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett skulle medføre administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning for verken virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.02.2015
Anvendelsesdato i EU
14.02.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 15.11.2018, p. 222-223
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2016
Anvendes fra i Norge
08.02.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0210
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro