Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1961 av 2. august 2017 om endring i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1961 of 2 August 2017 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Saken går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer forordning (EF) nr. 606/2009 som blant annet inneholder gjennomføringsbestemmelser om tillatte ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner, under forordning (EF) nr. 1308/2013. Forordningen innfører to nye ønologiske metoder om henholdsvis bruk av filterplater som inneholder zeolites y-faujasite (engelsk) til å absorbere haloanisoles (engelsk) og behandling av vin med potassium polyaspartate (engelsk) for tartarisk stabilisering. De to ønologiske metodene er allerede vurdert og tillatt av Den internasjonale vinorganisasjonen (OIV).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndigheter eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.08.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
02.08.2017
Anvendelsesdato i EU
04.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2018
Anvendes fra i Norge
12.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1961
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro