Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1146 av 7. juni 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/872 om regler for bruk av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder sektorene for frukt og grønnsaker og prosessert frukt og grønnsaker og forordning (EF) nr. 606/2009 om visse detaljerte gjennomføringsbestemmelser etter rådsforordning (EF) nr. 479/2008 når det gjelder kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1146 of 7 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/892 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 4.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.1.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 2017/872 (ikke EØS-relevant) om regler for bruk av forordning (EU) nr. 1308/2013 når det gjelder sektorene for frukt og grønnsaker og prosessert frukt og grønnsaker.

Forordningen endrer også gjennomføringsforordning (EF) nr. 606/2009 (EØS-relevant) om kategorier av druevinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner.

I forordning (EF) nr. 606/2009 settes det inn en ny artikkel 12a om de detaljerte kravene til og prosedyrene for medlemsstatenes notifisering til Kommisjonen av avgjørelser om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold. Det framgår av den nye artikkel 12a nr. 1. og 2. at medlemsstatene skal sende notifiseringer om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold, til Kommisjonen i samsvar med bestemmelsene i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1183 (ikke EØS-relevant) og kommisjonsgjennomføringsforordning (EU) 2017/1185 (ikke EØS-relevant). Kommisjonen skal etter artikkel 12a nr. 3 videreformidle notifiseringene til de andre medlemsstatene via informasjonssystemet som Kommisjonen har etablert for dette. Både forordning (EU) 2017/1183 og forordning (EU) 2017/1185 gjelder notifiseringer til Kommisjonen av informasjon og dokumenter etter forordning (EU) nr. 1307/2013 (ikke EØS-relevant) om etablering av regler for direkte betaling til bønder etter støtteordningene innenfor rammen av EUs felles landbrukspolitikk og forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin). Forordning (EU) 2017/1183 og forordning (EU) 2017/1185 opphevet og erstattet forordning (EF) nr. 792/2009 (ikke EØS-relevant).

Endringen henger nært sammen med en nylig endring (32017R2393) i den tilhørende overordnede bestemmelsen om dette i forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin). Tidligere måtte Kommisjonen, etter søknader fra medlemsstatene, fastsette egne forordninger som ga tillatelse til slik økning i naturlig alkoholstyrke i vin. Etter endringen i den overordnede bestemmelsen i forordning (EU) nr. 1308/2013, kan nå medlemsstatene selv gi slike tillatelser, forutsatt at de på forhånd notifiserer dette til Kommisjonen, som igjen skal melde dette videre til de andre medlemsstatene i det gjeldende systemet for slik informasjonsutveksling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukerne eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er bare endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 606/2009 som er EØS-relevante i denne forordningen. Denne forordningen skal derfor bare tas inn som en endring i forordning (EF) nr. 606/2009 i nr. 10 i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Vi mener at det ikke er nødvendig med etablering av en tilpasningstekst som regulerer dette.

Som nevnt ovenfor gjelder ikke de to rettsaktene om notifiseringer og informasjonsutveksling mv. mellom Kommisjonen og EUs medlemsstater innenfor EU felles landbrukspolitikk, i EØS. EØS-/EFTA-statene har derfor heller ikke tilgang til Kommisjonens system for informasjonsutveksling innenfor dette rettsområdet.

Fram til nå har Kommisjonens egne forordninger, etter søknader fra medlemsstatene, om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold, blitt tatt inn i EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett.

Ettersom Norge ikke har egen vinproduksjon av betydning, er det lite sannsynlig at Norge, etter det nye regelverket, har behov for å notifisere tillatelser til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold. Og hvis det skulle bli aktuelt, mener vi at de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen vil løse hvordan dette skal gjøres i praksis (Norge notifiserer et EFTA-organ, som videreformidler til Kommisjonen. Kommisjonen videreformidler til EUs medlemsstater.).

Vi mener at EØS-/EFTA-statene fortløpende må bli orientert om de tillatelsene som medlemsstatene i EU gir til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold. Vi mener i utgangspunktet at de gjennomgående tilpasningene i punkt 4 i protokoll 1 til EØS-avtalen er fleksible nok til å løse dette. Vi mener at de gjennomgående tilpasningene må tolkes slik at Kommisjonen må videreformidle til et EFTA-organ, de notifiseringene som de mottar fra EUs medlemsstater. EFTA-organet videreformidler til EØS-/EFTA-statene. Vi mener at de gjennomgående tilpasningene også gjelder der EU har eget regelverk om og egne elektroniske systemer for hvordan de skal utveksle slik informasjon internt i EU. Utfordringen er imidlertid å sikre at Kommisjonen faktisk husker på at de skal videreformidle disse notifiseringene til et EFTA-organ, og da i andre "kanaler" enn via sitt eget informasjonsutvekslingssystem.

Ettersom vi på generelt grunnlag mener at det er uheldig å etablere nye konkrete tilpasninger av forhold som er tilstrekkelig regulert av de gjennomgående tilpasningene i protokoll 1 til EØS-avtalen, anbefaler vi ikke at det etableres en ny tilpasningstekst til nye artikkel 12a i forordning (EF) nr. 606/2009, som helt konkret sier at og hvordan disse notifiseringene skal utveksles mellom EU og EØS/EFTA.

Det er som nevnt ovenfor bare visse bestemmelser om vin i forordning (EU) nr. 1308/2013 som er tatt inn i EØS-avtaleverket. Vi mener derfor at det heller ikke er hensiktsmessig med en løsning der de to rettsaktene om notifiseringer og informasjonsutveksling mv. mellom Kommisjonen og EUs medlemsstater innenfor EU felles landbrukspolitikk, tas inn i EØS-avtaleverket og at EØS-/EFTA-statene får tilgang til Kommisjonens informasjonsutvekslingssystem.

Som nevnt ovenfor henger denne forordningen (32018R1146) nært sammen med en nylig endring (32017R2393) i den tilhørende overordnede bestemmelsen om tillatelse til økning i naturlig alkoholstyrke i vin som følge av eksepsjonelt ugunstige klimaforhold i forordning (EU) nr. 1308/2013 (EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, herunder vin). Vi har ikke mottatt standardark om 32017R2393. Vi vil derfor på eget initiativ skrive EØS-posisjonsnotat om 32017R2293.

Konklusjon: Mattilsynet mener at forordningen er EØS-relevant og akseptabel uten tilpasninger.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.06.2019
Anvendelsesdato i EU
01.01.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet