Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1576 av 6. juli 2015 av 6. juli 2015 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1576 of 6 July 2015 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices and Regulation (EC) No 436/2009 as regards the registering of those practices in the wine sector registers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder og forordning (EF) nr. 436/2009 når det gjelder registrering av slike metoder i registre som skal føres i vinsektoren. Gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt under forordning (EU) nr. 1308/2013 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin.

Endringene i forordning (EF) nr. 606/2009 gjøres i all hovedsak for å sørge for at EUs regelverk om ønologiske metoder mv. skal være i samsvar med de til enhver tid gjeldende standardene for ønologiske metoder mv. som er fastsatt av den internasjonale vinorganisasjonen (OIV). I dette tilfellet har OIV fastsatt tre nye standarder om dette, slik at EU nå gjør tilsvarende endringer i sitt regelverk om dette.

Noen av de ønologiske metodene mv. som nå tillates brukt etter endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 606/2009, jf. ovenfor, er av en slik art at de også kan brukes på uredelige måter. Forordningen endrer derfor også forordning (EF) nr. 436/2009, slik at det kreves at bruk av en av de aktuelle ønologiske metodene mv., må angis i registrene som skal føres i vinsektoren, jf. artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Nærmere om endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 436/2009

Det fremgår av tilpasningsteksten som er etablert til forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til EØS-avtalen, at BARE de opplistede bestemmelsene i forordningen skal gjelde etter EØS-avtaleverket. I denne forordningen er det bare artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009 som endres, om plikten til å føre registre i vinsektoren. Det fremgår av tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor, at artikkel 41 om registre ikke er gjort til en del av EØS-avtaleverket. Mattilsynet mener derfor at endringene som denne forordningen gjør i artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009, ikke er EØS-relevante. Forordningen bør derfor prinsipielt sett, heller ikke legges til i listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til EØS-avtalen. Vi kan ikke se at det er behov for eller hensiktsmessig å etablere en tilpasningstekst til forordningen for å presisere dette, men EFTA-sekretariatet bør på en hensiktsmessig måte gjøres oppmerksom på at den delen av forordningen som endrer artikkel 41 i forordning (EF) nr. 436/2009, ikke er EØS-relevant. Dette må også følges opp ved senere klarering av utkast til og endelig EØS-komitebeslutning om denne forordningen.

Selv om forordningen hadde blitt lagt til i listen over forordninger som endrer forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 10 i protokoll 47 til EØS-avtalen, mener vi at den likevel ikke ville ha blitt gjeldende innen EØS, som følge av tilpasningsteksten som er nevnt ovenfor.

Konklusjon:
Mattilsynet mener at rettsakten er delvis EØS-relevant (endringene i forordning (EF) nr. 606/2009 er EØS-relevante, men ikke endringene i forordning (EF) nr. 436/2009) og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.07.2015
Anvendelsesdato i EU
30.06.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 397-400
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2016
Anvendes fra i Norge
31.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1576
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro