Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/765 av 11. mars 2016 om endringer i forordning (EF) nr. 606/2009 når det gjelder visse ønologiske metoder

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/765 of 11 March 2016 amending Regulation (EC) No 606/2009 as regards certain oenological practices

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2016)

Sammendrag av innhold
Forordningen går etter "ordinær prosedyre".

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 i form av at det på nærmere bestemte vilkår, åpnes for bruk av aktivatorer for eple-melkesyregjæring, som ønologisk metode. Gjennomføringsbestemmelsene er fastsatt under forordning (EU) nr. 1308/2013 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. mars 2013 nr. 370 om vin (vinforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil kunne medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkastet til rettsakt er foreløpig ikke vedtatt i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2016
Anvendelsesdato i EU
25.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 537-539
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.12.2016
Anvendes fra i Norge
13.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0765
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro