Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1-metyl-2-pyrrolidone

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/588 av 18. april 2018 om endring i vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår 1-metyl-2-pyrrolidone

Commission Regulation (EU) 2018/588 of 18 April 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ("REACH") as regards 1-methyl-2-pyrrolidone

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.7.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.8.2018)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. I utkastet til kommisjonsforordningen foreslås å innføre en ny post 71 i vedlegg XVII om restriksjoner av 1-metyl-2-pyrrolidon (NMP).

Forslaget er at det blir innført en DNEL (Derived No Effect Level) for innåndingseksponering på 14,4 mg/m og på 4,8 mg/kg/dag for hudeksponering. De to DNEL-verdiene skal inngå i risikovurderingsrapporter og sikkerhetsdatablad for ren NMP og for stoffblandinger som inneholder minst 0,3 % NMP (klassifiseringsgrensen for Repr. 1B-stoffer). Ved bruk av ren NMP og kjemikalier med minst 0,3 % NMP må virksomhetene sette i verk nødvendige tiltak slik at eksponeringen for arbeidstakerne blir holdt lavere enn de to DNEL-verdiene.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA hadde forslaget på internasjonal høring 18.9.2013-18.3.2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under spesialutvalget for handelsforenkling/kjemikalier. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og publisert i EU, og gjennomført i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.04.2018
Anvendelsesdato i EU
09.05.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.05.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.07.2018
Anvendes fra i Norge
09.07.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0588
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro