Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for 1,4-diklorbenzen

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 474/2014 av 8. mai 2014 om endring i vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår 1,4-diklorbenzen

Commission Regulation (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ('REACH') as regards 1,4-dichlorobenzene

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.07.2014)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 474/2014 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Ved forordning (EU) nr. 474/2014 innføres regulering av 1,4-diklorbenzen (ny post 64 i vedlegg XVII). 1,4-diklorbenzenskal ikke bringes i omsetning eller brukes som et stoff eller som en bestanddel i blandinger i en konsentrasjon på 1 vektprosent eller mer, dersom stoffet eller blandingen bringes i omsetning til bruk eller brukes som luftfrisker eller desodoriseringsmiddel på toaletter, i hjem, på kontorer eller i andre innendørs offentlige områder. Forbudet gjelder fra 1. juni 2015.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) nr. 474/2014 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 474/2014 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Forordning (EU) nr. 474/2014 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 – er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt at de som berøres av REACH-regelverket, herunder norsk industri og de aktuelle myndigheter, har et tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk tilsvarende som resten av EU/EØS-området.

Status
Forordning (EU) nr. 474/2014 ble vedtatt 8. mai 2014. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.05.2014
Anvendelsesdato i EU
01.06.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 395-398
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2014
Anvendes fra i Norge
04.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0474
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro