Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/2235 av 12. desember 2016 om endring i vedlegg XVII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bisphenol A

Commission Regulation (EU) 2016/2235 of 12 December 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards bisphenol A

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.2.2017)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Bisfenol A er blant annet klassifisert som reproduksjonsskadelig, med risikosetningen "mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen". Et forslag om enda strengere helsefareklassifisering er til behandling i EU. Kommisjonen foreslår å begrense bruk av bisfenol A i termisk papir (varmebehandlet papir, som for eksempel kassakvitteringer). Bakgrunnen er risiko for skade på barn av gravide arbeidstakere som håndterer denne typen papir. Ved kommisjonsforordningen innføres en ny post 66 i vedlegg XVII om begrensninger som regulerer konsentrasjonen av bisfenol A i termisk papir. Grenseverdien som foreslås er 0,02 vektprosent.

Stoffet bisfenol S er vurdert som det mest aktuelle stoffet å erstatte bisfenol A med i termisk papir. Dette stoffet mistenkes å kunne ha lignende negative effekter som bisfenol A. Kommisjonen gir derfor det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) i oppdrag å overvåke/kontrollere bruk av bisfenol S i termisk papir. Videre skal ECHA informere Kommisjonen dersom det fremkommer informasjon som tilsier behov for tilsvarende restriksjon av bisfenol S under REACH, siden helserisikoen forbundet med BPS i termisk papir ennå ikke er vurdert.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 14. juli 2016. Rettsakten ble vedtatt 12. desember og publisert i OJ 13. desember 2016. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2016
Anvendelsesdato i EU
02.01.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 740-742
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.01.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.02.2017
Anvendes fra i Norge
04.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2235
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro