Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1000 av 13. juni 2017 om endring i vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår perfluoroktansyre (PFOA), dets salter og PFOA-relaterte stoffer

Commission Regulation (EU) 2017/1000 of 13 June 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and PFOA-related substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2017)

Sammendrag av innhold
Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Ved kommisjonsforordningen 2017/1000 innføres en ny post 68 i vedlegg XVII om restriksjoner av PFOA og PFOA-relaterte stoffer som stoff, stoffblanding og i produkter. Bestemmelsen vil begynne å virke tre år etter forordningen trer i kraft.

PFOA brytes ikke ned og hoper seg opp i mennesker og miljø. Forskning viser at stoffet kan føre til redusert fødselsvekt, høyt kolesterol og kreft. PFOA og PFOA-relaterte stoffer er vann-, fett- og smussavstøtende og anvendelsesområder er for eksempel tepper, allværsjakker og andre tekstiler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Nye REACH-rettsakter gjennomføres i norsk rett ved endringer i REACH-forskriften.

PFOA og visse PFOA-relaterte stoffer er i dag regulert i produktforskriftens § 2-32 om forbrukerprodukter som inneholder perfluoroktansyre. For å unngå dobbeltregulering, vil bestemmelsen bli opphevet når den nye, mer omfattende og strengere REACH-forordningen begynner å virke.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel under spesialutvalget for handelsforenkling/kjemikalier. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority).

Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri. Norge ved Miljødirektoratet har, sammen med Tyskland, utarbeidet det omfattende faglige grunnlaget for denne kommisjonsforordningen om restriksjoner av PFOA og PFOA-relaterte stoffer.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 11. januar 2017. Rettsakten ble vedtatt 13. juni 2017 og publisert i Official Journal 14. juni 2017 (L150). Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017 (beslutning 170/2017) og gjennomført i Norge 29. september 2017).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2016
Anvendelsesdato i EU
04.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 161-165
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2017
Anvendes fra i Norge
29.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1000
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro