Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for CMR-stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 av 9. februar 2012 som endrer vedlegg XVII (CMR-stoffer) til europaparlaments- og rådsorordning (EF) nr. 1907/2006 registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) No 109/2012 of 9 February 2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (CMR substances)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.10.2012)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 endres vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH inneholder restriksjoner på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Gjennom spesifikke poster (nr. 28-30) i vedlegg XVII forbys salg til privatpersoner av stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, arvestoffskadelig eller reproduksjonsskadelige (CMR-stoffer) i kategori 1A eller 1B, og av blandinger som inneholder disse stoffene i visse konsentrasjoner. De omtalte stoffene fremkommer i et eget tillegg (1-6) til vedlegg XVII.

En rekke nylig klassifiserte CMR-stoffer er innført gjennom en endringsforordning til forordningen om klassifisering, merking og emballering av av kjemiske stoffer og stoffblandinger (CLP). Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 omfattes disse stoffene nå også av REACH-regelverkets restriksjonsbestemmelser og kan dermed ikke selges til privatpersoner. Blant annet er flere borforbindelser klassifisert som reproduksjonssskadelige.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten:
Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser:
REACH-forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser:
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha særlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med gjennomføringsforskrift. Det ble utarbeidet en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse av REACH i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Gruppe 2:
Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Informasjon om kommende/nytt regelverk på området og utkast til gjennomføringsforskrifter legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er positivt i forhold til beskyttelse av folks helse at stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende, reproduksjonsskadelige og arvestoffskadelige omfattes av REACH vedlegg XVII og dermed ikke kan selges til privatpersoner.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 ble vedtatt 9. februar 2012.

Norge deltar aktivt i arbeidet med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av det sentrale REACH-regelverket på kjemikalieområdet. Dette omfatter deltakelse i arbeidsgrupper under Kommisjonen og i komiteene og i styret i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 163/2012 av 28. september 2012.Kommisjonsforordning (EU) nr. 109/2012 ble vedtatt 9. februar 2012.

Norge deltar aktivt i arbeidet med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av det sentrale REACH-regelverket på kjemikalieområdet. Dette omfatter deltakelse i arbeidsgrupper under Kommisjonen og i komiteene og i styret i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået i Helsinki). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 163/2012 av 28. september 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.02.2012
Anvendelsesdato i EU
01.06.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 27.4.2017, p. 205-207
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.09.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0109
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro