Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 av 13. februar 2013 som endrer vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.10.2013)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH (om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Kommisjonsforordning (EU) nr. 126/2013 inneholder tekniske justeringer av REACH vedlegg XVII. Forordningen korrigerer postene 6, 16, 17, 28-30, 40 og 56 i vedlegg XVII når det gjelder terminologi og henvisninger, den sletter post 42 som følge av POPs-forordningen og den gir nyere oppdateringer av CEN metoder i post 47.

Ved oppheving av direktiv 76/769/EF (begrensningsdirektivet) - og samtidig innføring av vedlegg XVII i REACH - ble det opprinnelige begrepet ”product” erstattet med ”article” for asbest. Sistnevnte begrep dekket ikke lenger stoffblandinger (mixtures). For å videreføre lovgivers opprinnelige intensjon innføres termen stoffblandinger (mixtures) i post 6.

Unntakene for blykarbonater og –sulfater i maling (til restaurering og vedlikehold av kunstverk og historiske bygninger og interiører i disse) i post 16 og 17 beskriver ikke at det er tillatt å bringe i omsetning slike produkter. Postene endres for å klargjøre at det er tillatt å bringe i omsetning denne malingen i disse spesielle tilfellene.

I post 28-30 (forbud mot omsetning av CMR-stoffer til private) må det gjøres tydeligere at konsentrasjonsgrensene som er angitt i direktiv 1999/45/EF kun skal brukes i de tilfellene hvor det ikke er satt en spesifikk konsentrasjonsgrense for stoffet i del 3 til vedlegg VI i Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen).

I post 40 (forbud mot omsetning av brannfarlige, svært brannfarlige eller ekstremt brannfarlige stoffer til private) mangler henvisning til forordning (EF) nr. 1272/2008 i den engelske oversettelsen av kolonne 1. Denne henvisningen finnes blant annet i den franske, tyske og uoffisielle norske oversettelsen av forordningen. Henvisningen innføres med dette også i engelsk versjon.

Reguleringen av MDI i post 56 skal også omfatte MDI-isomerer. Det har vist seg at noen MDI isomerer har egne CAS-nummer, og disse inkluderes for å klargjøre at reguleringen også omfatter disse. Post 42 utgår fordi kortkjedete klorparaffiner nå reguleres gjennom POPs-forordningen. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) har vedtatt nye standarder som benyttes som analysemetoder for azofargestoffer. Tillegg 10 i vedlegg XVII ajourføres tilsvarende for å inkludere de nye standardene. For stoffet diisopentylphthalat korrigeres EF- og CAS-numrene.
Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 126/2013 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 126/2013 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Forordning (EU) nr. 126/2013 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for alle de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. februar 2013. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen i oktober ved EØS-komitebeslutning nr. 166/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2013
Anvendelsesdato i EU
02.03.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 236-239
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.06.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.08.2014
Anvendes fra i Norge
19.08.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0126
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro