Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/628 av 22. april 2015 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) for så vidt angår bly og blyforbindelser

Commission Regulation (EU) 2015/628 of 22 April 2015 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (‘REACH’) as regards lead and its compounds

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 09.06.2015)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) 2015/628 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter.

Sverige utarbeidet dokumentasjon (Annex XV dossier) som viser at spesielt små barn (under 36 måneder) vil kunne eksponeres for bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter.Gjennom forordningen innføres derfor restriksjoner på bly og blyforbindelser i forbrukerprodukter og deler av slike som det med rimelighet kan antas at barn vil kunne putte i munnen. Unntatt fra restriksjonene er krystallglass, emalje og edelstener hvor migrasjonen er vurdert til å være lav. Nøkler, låser, hengelåser, musikkinstrumenter er foreløpig unntatt fra restriksjonen siden det ikke foreligger fullgode alternativer. Religiøse produkter og visse typer batterier er foreløpig også unntatt, siden effektene av restriksjoner for disse produktene ennå ikke er fullt ut vurdert. Ved forordning (EU) 2015/628 utvides regulering av bly og blyforbindelser til å omfatte forbrukerprodukter som barn kan putte i munnen (endringer i post 63 i vedlegg XVII).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU)2015/628 vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordning (EU) 2015/628 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Forordning (EU) 2015/628 er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til kommisjonsforordning ble godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4. desember 2014. Forordning (EU) 2015/628 ble vedtatt 22. april 2015.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket. REACH er ett av de viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (Competent Authority). Norge bidrar med faglige innspill og utarbeidelse av dossiers (dokumentasjon) for utvalget stoffer i forhold til stoffer underlagt godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelsene i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2015
Anvendelsesdato i EU
13.05.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 27-30
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0628
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro