Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om informasjonskrav til produsenter og importører

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/979 av 17. juni 2021 om endring av vedlegg VII til XI til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2021/979 of 17 June 2021 amending Annexes VII to XI to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.11.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2021)

Sammendrag av innhold

Reach-forordningen vedlegg VI-XI inneholder bestemmelser om hvilke informasjonskrav framstillere og importører av kjemiske stoffer skal oppfylle i registreringene. I forbindelse med en gjennomgang av Reach i 2018 kom det fram at mange av registreringene er mangelfulle og at vedleggene i Reach gir rom for tolkning fordi de ikke er tydelige nok. Kjemikaliebyrået Echa pekte ut en rekke mulige tiltak til forbedringer av vedleggene VII-XI, og delte dem i samarbeid med Kommisjonen inn i to bolker, Action 1 og Action 2. Action 1 gjelder endringer hovedsakelig av redaksjonell art. Denne forordningen gjelder Action 1-endringene.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Kommisjonen hadde forslaget på offentlig høring 19. oktober-16. november 2020. Norske virksomheter hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at registreringskravene blir tydeligere.

Status

Forordningen blei gjennomført i Norge 5. november 2021.

 

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.06.2021
Anvendelsesdato i EU
08.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.07.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2021
Anvendes fra i Norge
05.11.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0979
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro