Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om N,N-dimetylformamid

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2030 av 19. november 2021 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til N,N-dimetylformamid

Commission Regulation (EU) 2021/2030 of 19 November 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards N,N-dimethylformamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.9.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2022)

Sammendrag av innhold

Løsemiddelet N,N-dimetylformamid (DMF) er reproduksjonstoksisk og kan føre til leverskader. Italia foreslo at reguleringen av DMF i kjemikalieregelverket Reach for å hindre at arbeidstakere får skader ved å bli utsatt for stoffet. Forslaget har vært på internasjonal høring i regi av kjemikaliebyrået Echa, og er vurdert av Echas risikovurderingskomite (Rac) og komiteen for sosioøkonomisk analyse (Seac). Forslaget er en presisering av hvilke eksponeringsverdier framstillere, importører og brukerbedrifter skal bruke når de gjør en risikovurdering av DMF eller av kjemikalier som inneholder DMF (DNEL-verdier). Dersom eksponeringen for DMF er lavere enn DNEL-verdiene, vurderer Rac at det ikke er noen risiko for arbeidstakernes helse. Arbeidstakere skal heller ikke bli eksponert for høyere nivåer enn DNEL-verdiene. DNEL-verdiene skal dessuten oppgis i sikkerhetsdatablad.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av N,N-dimetylformamid medfører en risiko for arbeidstakeres helse. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen stoffet medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Restriksjonen er fastsatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.11.2021
Anvendelsesdato i EU
12.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.08.2022
Anvendes fra i Norge
29.08.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2030
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro