Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om råtnerest

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1691 av 9. oktober 2019 om endring av vedlegg V til europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2019/1691 of 9 October 2019 amending Annex V to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.3.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2020)

Sammendrag av innhold
Reach vedlegg V innholder en liste over stoffer som er unntatt fra registreringsplikten i henhold til artikkel 2(7)(b). Råtnerest, eller biorest, er et halvfast eller flytende restemateriale som er blitt renset og stabilisert gjennom en biologisk behandlingspross. Det siste trinnet i denne prosessen er en anaerob nedbrytningsprosess, der den tilførte mengde som brukes i denne prosessen er bionedbrytbare materialer fra ufarlige kilder som matavfall, gjødsel og jordbruksrester. Biogass og kompost dannes gjennom samme prosess som råtnerest/biorest (digestate), og er allerede unntatt registreringsplikten i henhold til post 12 i vedlegg V i Reach . Kommisjonen foreslår at biorest også unntas registreringsplikten og inkluderes i post 12. De viser til at det ikke har kommet noen registreringer av biorest, og ønsker å klargjøre den juridiske statusen blant annet med tanke på tilsyn. Biorest vil unntas fra registreringsplikten på samme grunnlag som de ekstisterende unntakene for kompost og biogass. Denne endringen av vedlegg V vil forhindre usikkerhet og forvirring hos produsenter og forbrukere av råtnerest, i tillegg til tilsynsmyndigheter. Stoffer som omfattes av vedlegg V skal unntas fra registrering av stoffer (avdeling II), etterfølgende bruker (avdeling V) og evaluering (avdeling VI) fordi registrering av disse stoffene anses som unødvendig eller uhensiktsmessig.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Forordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (Reach-forskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i Reach-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/1691 er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser ut over arbeid med gjennomføringsforskrift.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen blei fastsatt og trådte i kraft i Norge 23. mars 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2019
Anvendelsesdato i EU
30.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2020
Anvendes fra i Norge
23.03.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1691
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro