Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om visse ftalater

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/2045 av 23. november 2021 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av og begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2021/2045 of 23 November 2021 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2021)

Sammendrag av innhold
Reach vedlegg XIV inneholder stoffene som er omfattet av autorisasjonsordningen i Reach. På vedlegget er det angitt hvilke(n) iboende egenskap(er) som gjør at stoffene er inkludert på vedlegg XIV, og i tillegg søknadsfrist og utløpsdato. De fire ftalatene DEHP, BBP, DBP og DIBP er alle identifisert som stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC) fordi de er klassifisert som reproduksjonstoksiske i kategori 1B, og er derfor oppført på Reach vedlegg XIV. Søknadsfristen og utløpsdatoen gikk ut for flere år siden. Stoffene er senere også identifisert som hormonforstyrrende med mulig alvorlig effekt på menneskers helse, og DEHP tilsvarende for miljøet.

Det er et generelt unntak i Reach fra kravet om autorisasjon av stoffer for bruk i matkontaktmaterialer og medisinsk utstyr når stoffene er oppført på vedlegg XIV bare på grunn av helseeffekter. Bruk av DEHP, BBP og DBP i emballasjen nærmest legemidler er unntatt fra kravet om autorisasjon fordi det opprinnelig ble vurdert at regelverket om medisinske produkter ga tilstrekkelig beskyttelse i samsvar med Reach artikkel 58 nr. 2. Denne bestemmelsen sier at et bruksområde kan unntas fra autorisasjon dersom eksisterende EU-rett gir tilstrekkelig beskyttelse for helse og miljø. Kommisjonen mener nå at dette ikke er tilfelle.

I forordningen blir de hormonforstyrrende egenskapene for de fire ftalatenetilføyd på Reach vedlegg XIV. Dessuten blir unntakene opphevet. For bruk som på grunn av endringene nå blir omfattet av autorisasjonsordningen, blir ny søknadsfrist 18 måneder etter at endringsforordningen trer i kraft og ny utløpsdato 36 måneder etter. Fristene vil gjelde uansett om de nye kravene kommer av at et unntak blir opphevet, eller fordi grensen for når det er nødvendig å søke om autorisasjon for en stoffblanding er lavere for hormonforstyrrende stoffer (0,1 %) enn for reproduksjonstoksiske stoffer (0,3 %).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Forslaget var på offentlig høring på Kommisjonens nettside fra 8. desember 2020 til 5. januar 2021.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er fastsatt i EU og publisert i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.11.2021
Anvendelsesdato i EU
14.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.02.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.05.2022
Anvendes fra i Norge
16.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro