Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om visse perfluorokarboksylsyrer (C9-C14 PFCAer), deres salter og beslektede stoffer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1297 av 4. august 2021 om endring endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til perfluorokarboksylsyrer som inneholder 9-14 karbonatomer i kjeden (C9-C14 PFCA-er), deres salter og C9-C14 PFCA-beslektede stoffer

Commission Regulation (EU) 2021/1297 of 4 August 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards perfluorocarboxylic acids containing 9 to 14 carbon atoms in the chain (C9-C14 PFCAs), their salts and C9-C14 PFCA-related substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.1.2022)

Sammendrag av innhold

Tyskland og Sverige foreslo et forbud mot langkjedete perfluorerte syrer (kjedelengde C9-C14) (PFNA, PFDA; PFUnDA, PFDoDA, PFTrDA, PFTeDA), deres salter og relaterte stoffer. Det har ikke blitt identifisert framstillere eller brukere av disse stoffene i EU, kun en importør av produkter som inneholder stoffene. Restriksjonen for PFOA, dets salter og relaterte forbindelser trådte i kraft i 2020, og denne restriksjonen er foreslått for å hindre at industrien skifter fra PFOA baserte stoffer ("C8 stoffer") til mer langkjedede forbindelser.

Det Europeiske kjemikaliebyrået Echa hadde forslaget om å innføre forbud mot de langkjedete perfluorerte syrene på internasjonal høring i perioden 20. desember 2017 til 20. juni 2018, og norske aktører ble samtidig oppfordret til å kommentere på reguleringsforslaget. Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av C9-C14 PFCAer, deres salter og C9-C14 PFCA-relaterte stoffer medfører en risiko for menneskers helse og for miljøet. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EØS-området for å regulere risikoen stoffgruppen medfører på en proporsjonal måte. Med bakgrunn i ny informasjon fikk industrien mulighet til å be om flere unntak fra restriksjonen etter at opinionene til de to komiteene var ferdige. Disse unntakene ble også vurdert av Rac og Seac. Unntakene er tatt inn i restriksjonsforslaget som EU-kommisjonen nå behandler. Forbudene i restriksjonen kommer til anvendelse 18 måneder etter at forordningen har trådt i kraft. Det gjør også noen av unntakene, mens andre unntak består i forlengede overgangsperioder, se forslaget for detaljer.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at bruk av C9-C14 PFCAer, deres salter og relaterte stoffer medfører en risiko for miljøet. Seac konkluderer at restriksjoner er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen som stoffgruppen medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader

Perfluorkarboksylsyrer står på prioritetslista. Disse stoffene er syntetiske forbindelser som i svært liten grad brytes helt ned i naturen. Saltene og de beslektede stoffene til perfluorkarboksylsyrer brytes ned til perfluorkarboksylsyrer. Derfor er det viktig at disse stoffene reguleres samlet. Perfluorkarboksylsyrer med kjedelengde C9-C14 (C9-C14 PFCAer) er identifisert som stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC). Stoffene kan dannes som biprodukter ved produksjon av andre perfluorerte stoffer. Restriksjonen blir også innført for å unngå at stoffene erstatter PFOA, som nå er regulert i forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske forbindelser (POPs-forordningen). 

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status

Forordningen er fastsatt i EU og publisert i Official Journal. Den er også gjennomført i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.08.2021
Anvendelsesdato i EU
25.08.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2021
Anvendes fra i Norge
15.12.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1297
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro