Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011 av 15. mars 2011 som endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) No 252/2011 of 15 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex I

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.6.2012)

Sammendrag av innhold
Ved forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (omtalt som CLP-forordningen) og om endring og opphevelse av direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble bestemmelsene og kriteriene for klassifisering og merking av stoffer, stoffblandinger og visse produkter harmonisert i Fellesskapet, i det det ble tatt hensyn til klassifiserings- og merkereglene i det globale, harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

Direktiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av stoffer og direktiv 99/45/EF om klassifisering og merking av stoffblandinger erstattes i løpet av en overgangsperiode. Stoffer klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til den nye forordningen fra 1. desember 2010. Stoffblandinger skal klassifiseres, merkes og emballeres i henhold til den nye forordningen fra 1. juni 2015. Stoffer skal imidlertid klassifiseres i henhold til både direktiv 67/548/EØF og CLP-forordningen fra 1. desember 2010 til 1. juni 2015, men merkes kun i henhold til CLP-forordningen. Begge de gamle direktivene (67/548/EØF og 1999/45/EF) oppheves fullstendig ved CLP-forordningen fra 1. juni 2015.

Vedlegg I i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH omhandler alminnelige bestemmelser om vurdering av stoffer og om utarbeidelse av rapporter om kjemikaliesikkerhet. I dette vedlegget henvises det ofte til reglene for klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger. Dette regelverket ble endret i 2008 for å inkludere klassifiserings- og merkereglene i det globale, harmoniserte systemet for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) og andre relevante bestemmelser. Denne nye forordningen - forordning (EF) nr. 1272/2008 - om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger omtales som CLP-forordningen. Den innebærer en gradvis overgang fra de gamle reglene for klassifisering og merking av stoffer (direktiv 67/548/EØF) og stoffblandinger (direktiv 1999/45/EF) til det nye GHS-systemet fra 2010 til 2015. Endringene for stoffer trådte i kraft i 1. desember 2010 og samtidig trådte de nødvendige endringene i REACH-forordningens artikler i kraft (jf. artikkel 58 i CLP-forordningen). Imidlertid ble det ikke samtidig gjort tilsvarende endringer i vedlegg I til REACH hvor det også henvises til klassifisering og merking. De konkrete endringene i vedlegg I til REACH, som følge av aktuelle bestemmelser i CLP-forordning, innføres ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011. Vedleggets henvisninger til Vedlegg XIII om kriterier for miljøfarlige stoffer (PBT og vPvB) oppdateres også som en følge av at dette vedlegget også revideres.

Merknader
Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH er hjemlet i EF-traktatens artikkel 95. REACH er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH). Det ble foretatt en omfattende konsekvensvurdering av forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH i tilknytning til arbeidet med innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring av rettsakten i norsk rett.

Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011 medfører behov for å endre det aktuelle norske regelverket. Det er viktig å gjennomføre rettsakten slik at Norge har tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området, dette både i forhold til beskyttelse av helse og miljø og slik at norsk industri gis samme rammevilkår som resten av den europeiske industrien.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med gjennomføring og oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell/berørt industri. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er ansvarlig myndighet for REACH i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsforordning (EF) nr. 252/2011 er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 252/2011 ble vedtatt 15. mars 2011. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 107/2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
15.03.2011
Anvendelsesdato i EU
05.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 750-753
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisrettsakter i EØS-komitevedtak 106/2012)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.05.2013
Anvendes fra i Norge
01.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0252
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro