Kjemikalieforordningen REACH: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker som skal kontrolleres

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/507 av 7. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til prosentdelen av registreringsdokumentasjon som skal utvelges for samsvarskontroll

Commission Regulation (EU) 2020/507 of 7 April 2020 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards the percentage of registration dossiers to be selected for compliance checking

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2021)

Sammendrag av innhold
Det har vist seg at en høy andel av industriens registreringer ikke innfrir kravene i Reach til hvilken informasjon de skal registrere. Det har derfor blitt innført en forordning som endrer Reach artikkel 41(5) slik at andelen registreringer som Echa skal kontrollere for å vurdere om datakravene er innfridd ("fullstendighetssjekker) øker fra 5 % til 20 % av registreringsdokumentene for hvert tonnasjeintervall.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. At Echa gjør flere fullstedighetssjekker er et viktig tiltak for å bedre registreringene og dermed informasjonen om kjemikalier både til brukere og myndigheter.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official Journal. Den gjelder nå i EU. Forordningen gjelder også i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.04.2020
Anvendelsesdato i EU
28.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.05.2021
Anvendes fra i Norge
04.05.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0507
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro