Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/2005 av 17. desember 2018 om endring i vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og diisobutylftalat (DIBP)

Commission Regulation (EU) 2018/2005 of 17 December 2018 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), dibutyl phthalate (DBP), benzyl butyl phthalate (BBP) and diisobutyl phthalate (DIBP)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen innebærer at det er innført ytterligere begrensninger i REACH-forordningen vedlegg XVII post 51 for de fire ftalatene dietylheksylftalat (DEHP), dibutylftalat (DBP), benzylbutylftalat (BBP) og diisobutylftalat (DIBP). De fire ftalatene er alle omfattet av godkjenningsordningen i REACH. Siste frist for å bruke stoffene uten å ha søkt om godkjenning, det vil si utløpsdatoen, var 21. februar 2015. Etter utløpsdatoen skal kjemikaliebyrået ECHA ifølge REACH vurdere om stoffer omfattet av godkjenningsordningen utgjør en risiko for mennesker og miljø fordi de blir brukt i produkter. Fordi risikoen for mennesker ble vurdert til ikke å være kontrollert, utarbeidet ECHA og Danmark et forslag til regulering av de fire ftalatene. De foreslo at det blir innført en grenseverdi på 0,1 % for ftalatene (enkeltvis eller i blanding) i mykgjort materiale i produkter, men med noen unntak. Forslaget ble vurdert av ECHAs komiteer for risikovurdering (RAC) og sosioøkonomisk analyse (SEAC) før det ble oversendt Kommisjonen. Forslaget var, i samsvar med rutinene i REACH, på offentlig høring i løpet av ECHAs vurdering av forslaget, se lenke over.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) – er hjemlet i artikkel 114 i traktat om Den Europeiske unions virkemåte (TFEU) (som har erstattet artikkel 95 i traktat om opprettelse av Det europeiske fellesskap). Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) ble innlemmet i EØS-avtalen, og gjennomført i norsk rett ved forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) i 2008. Gjennomføring av ny forordning vil skje ved endring i REACH-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Den vil føre til økt beskyttelse av menneskers helse.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget er fastsatt og publisert, se over. Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 29. mars 2019 og gjennomført ved en endring av REACH-forskriften 2. april 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.12.2018
Anvendelsesdato i EU
07.01.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2019
Anvendes fra i Norge
02.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R2005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro